Home

Normenkader synoniem

Synoniemen van norm; ander woord voor norm - synoniemen

Nederlandse synoniemen voor 'normeren' - synoniemen

desbetreffende. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: betreffende (bn): bedoelde, betrokken, desbetreffende, in kwesti Synoniemen van Normen En Waarden en andere woorden die dezelfde betekenis hebben. Lees snel alle 27 synoniemen en vind gratis het beste woord voor jo Normen Aangenomen of overeengekomen beoordelings-uitgangspunten. Morele normen zijn algemeen aanvaarde (en zo in zekere zin gestan- daardiseerde) bepalingen, die een uitgangspunt vormen voor de beoor- deling van gedrag in termen van juist of onjuist, en die een waarde als uitgangspunt hebben Operational auditing of Management Control Auditing is het uitvoeren van een onderzoek naar het functioneren van het Management Control Systeem van een organisatie (oftewel de bestuurlijke beheersorganisatie).. Daarbij wordt gekeken naar de inrichting en aansturing van de organisatie maar ook naar de opzet en kwaliteit van allocatie-, informatie-, communicatie- en controlesystemen Definitie. Een richtinggevende set van objecten en normen die beschrijven hoe je juiste beheersing op een onderwerp kan doen, en wat door een auditor getoetst kan worden. Primaire categorie. Normenkaders. Overige categorieën. Beveiliging, ISOR. Opmaaksjabloon. Normenkader. Bron

monitoring monitoring zelfst.naamw. toezicht op een proces Voorbeeld: `Vele bedrijven hebben een speciale dienst voor de monitoring van het productieproces. ` Bron: Wikiwoordenboek - monitoring Onder het normenkader of normatiek verstaat Zeker-OnLine de normen die beschrijven welke eisen aan de onlinedienst worden gesteld. De kern van het normenkader is dat 'de omgeving' centraal staat. Immers een betrouwbare en veilige infrastructuur staat voorop Voor wie is ISO 27001 en ISO 27002 bedoeld? ISO 27001 en ISO 27002 zijn nuttig voor alle organisatie die willen aantonen dat zij een set van maatregelen, processen en procedures hanteren om aan stakeholders (klanten, leveranciers, belangenverenigingen, brancheorganisatie, enz.) te laten zien dat zij serieus met informatiebeveiliging omgaan Het huidige Normenkader heeft betrekking op niet-WMO plichtig onderzoek geïnitieerd en/of gefinancierd door farmaceutische bedrijven en hier te downloaden. The English version of the Standards can be downloaded here. nWMO Het theoretisch kader van een scriptie. Gepubliceerd op 30 januari 2020 door Lou Benders. Bijgewerkt op 16 oktober 2020. Een goed theoretisch kader geeft je onderzoek een sterke wetenschappelijke basis en vormt een houvast voor de rest van je scriptie.Je presenteert in je theoretisch kader relevante begrippen, definities, modellen en theorieën met betrekking tot jouw onderzoeksonderwerp en.

Kennisbank Informatiebeveiliging en Privacy - Normenkader

 1. De stappen in het verpleegkundig proces zijn duidelijk omschreven. De verpleegkundige beroepsgroep komt via deze processtappen en op basis van de methodiek van het klinisch redeneren (conform het eigen Normenkader) tot een indicatiestelling voor 'zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden'. Gemeenschappelijk beeld over de begrippe
 2. Nederlands. Praktijkervaring, lacunes en de behoefte aan verduidelijking die waren geconstateerd in de regelgeving vormden het uitgangspunt voor wetgeving die een effectiever, evenrediger en afschrikkender normenkader en de tenuitvoerlegging van de doelstellingen van artikel 280 EG moest waarborgen
 3. NOREA, de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors, en NIAZ zullen voorjaar 2011 met een normenkader komen, dat voorlopig getooid is met de werknaam ZekereZorg3. Het normenkader moet vooral goed aansluiten op de primaire processen in zorginstellingen met de nadruk op de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg

Er wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen openbare en bijzondere scholen. Bijzondere scholen geven les op basis van godsdienst, levensovertuiging of een visie op het onderwijs. De lessen op een openbare school zijn niet op basis van een godsdienst of levensovertuiging Normenkader Rijkspas 8: Beschrijving kort: Kaders voor uniforme en effectieve toegangscontrole bij de Rijksoverheid m.b.v. de Rijkspas. Beschrijving: Doelstelling van de Rijkspas is het ontwikkelen en realiseren van een samenhangend concept voor een uniforme, veilige, flexibele, efficiënt en effectief geregelde toegangs-controle bij de.

We hebben geen vertalingen voor normenkader in Nederlands > Engelsprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op. We hebben geen vertalingen voor normenkader in Nederlands > Duitsprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op. Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Deze wet vervangt de Wet op de Jeugdzorg uit 2005. De vernieuwing betekent zowel een transitie, verplaatsing van verantwoordelijkheden, rollen en bevoegdheden, als een transformatie, een inhoudelijke verbeterslag

We hebben geen vertalingen voor normenkader in Nederlands > Fransprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op. Audit Toetsing waarmee op basis van expliciete criteria, bijvoorbeeld ontleend aan (evidence-based) richtlijnen, het zorgproces wordt geanalyseerd om vast te stellen en te beoordelen of wordt voldaan aan bepaalde eisen en om risico's voor de kwaliteit en verbetermogelijkheden te inventariseren

We hebben geen vertalingen voor normenkader in Nederlands > Spaansprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op. Welkom bij VNG fora! Als u al een account heeft kunt u hieronder inloggen. Heeft u nog geen account? Registreer u dan op deze pagina.Daar vindt u ook meer informatie over de VNG Fora Alle onderdelen van {{{Titel}}} zijn ingedeeld volgens de SIVA-methode.Dat betekent dat alle principes en onderliggende normen zijn ingedeeld in één van drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control (B, U of C).Binnen normenkaders die geheel volgens de SIVA-methode zijn opgesteld herken je bovendien een tweede indeling, in de invalshoeken Intentie of Functie of Gedrag of Structuur (I, F, G of S) Het controleren van de rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT-voorzieningen Synoniem: autorisatie of toegangscontrole: Bron: normenkader IdM: Status: Geaccepteerd: Gebruik hoofdletters: Ne

De gratis service van Google kan woorden, zinnen en webpagina's onmiddellijk vertalen tussen het Engels en meer dan honderd andere talen Zo moet de gecertificeerde instelling voldoen aan het Normenkader voor de gecertificeerde instelling. (Gezins)voogd of jeugdzorgprofessional De daadwerkelijke uitvoering wordt gedaan door een minimaal hbo-geschoolde, geregistreerde jeugdzorgprofessional, al naar gelang de taken die hij uitvoert gezinsvoogd, voogdijwerker of jeugdreclasseringswerker genoemd

Synoniemen van normeren; ander woord voor normeren

Wat wordt bedoeld met het toetsingskader in

synoniemen beschouwd maar zijn twee verschillende aspecten. Bij bescherming van persoonsgegevens gaat het om de toepassing van regels die bepalen hoe persoonsgegevens mogen Dit normenkader en de verbinding met de diverse onderzoeksvragen is eveneens in de bijlage opgenomen Synoniem: applicatielandschap. Applicatielandschap Rijk + Het overzicht van rijksbreed aangeboden functionaliteit, door middel van applicaties en daarbij horende logische gegevensverzamelingen archiefrecht komen als synoniemen voor: 'archiefbescheiden', 'bescheiden', 'gegevens', 'informatie', 'documenten', 'gegevensbestanden' en 'bestanden'. Archiefbewaarplaats Een bij of volgens de Archiefwet 1995 aangewezen bewaarplaats voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden DUTO (Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie) + 1.0 + Daar waar geen 2-factor authenticatie mogelijk is, wordt minimaal het wachtwoord halfjaarlijks vernieuwd + 2.0 + Dat de onderliggende infrastructuurcomponenten beveiligd zijn op basis van security baselines aantoonbaar + 1.0 + Data en privacy + 1.0 + Data-protectie Erfgoed is synoniem voor de identiteit o toetsing- en normenkader industrie en infrastructuur; o aanpassing risicomethodiek5. Er lopen nog veel studies en onderzoeken naar essentiële vraagstukken om op een veilige wijze gaswinning te realiseren en schade te beperken

Bij het beoordelen van objectiviteit beperken wij ons binnen dit onderzoek tot de objectiviteit van de individuele normen en derhalve laten wij de objectiviteit van het normenkader als geheel buiten beschouwing Eenduidigheid een dui dig 1 voor slechts één uitleg vatbaar synoniem(en): ondubbelzinnig antoniem(en): meerduidig 4 Het studierapport van NOREA (NOREA, 2002) beschrijft de volgende. Pagina's die de eigenschap Versieaanduiding gebruiken. Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken als synoniem voor zelfmanagement. Het maken van een toetsbaar normenkader en een auditproces waarmee beschikbare systemen beoordeeld kunnen worden leidend tot een lijst met goedgekeurde zelfzorgplatforms. Dit betekent dat de werkgroep analyseert, onderzoekt en definieert waa 27000, BIR, SURF Normenkader) en compliance kaders (zoals PCI) wordt als mogelijke controlemaatregel gesproken over scheiding van netwerken. In het kader van certificering dan wel toezicht zal daarom door een auditor ingegaan worden op de aanwezige zones van een organisatie en of deze een bijdrage leveren in het beschermen van data en identiteiten Dynamisch rapport op normenkader Graag zouden wij een dynamisch rapport op borgingsscores van een normenkader willen maken. In dit geval specifiek op de NEN7510. Dit normenkader is ingelezen in Compliance, per norm wordt een borgingsscore gegeven (Ja, Goeddeels, Deels, Nee, Niet beoordeeld). Aangezien het vooralsnog alleen mogelijk..

Pagina's die de eigenschap Status actualiteit gebruiken. Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken. (vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het vaak als synoniem gebruikte begrip duurzaamheid hebben de laatste decennia een prominente plaats ingenomen in de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven. MVO is zelfs zo aanwezig dat het tegenwoordig bij veel organisaties deel uit maakt va

Indiceren - 7 definities - Encycl

 1. -normenkader beperkt zich wat de interne regelgeving betreft tot de door het algemeen bestuur vastgestelde verordeningen en daarin voorgeschreven nadere besluiten door algemeen en dagelijks bestuur, en waarbij voor besluiten van het dagelijks bestuur geldt dat alleen wordt getoetst of deze genomen zijn en of het besluit aan de eventueel daaraan gestelde nadere eisen voldoet
 2. Met het normenkader in de hand weet de manager waarop wordt gecontroleerd en kunnen vragen worden beoordeeld op relevantie. Men kan Het staat eenieder vrij synoniemen voor te stellen die beter passen in de context van het verhaal. Rapportages bevatten vaak aanbevelingen
 3. Is ITIL een synoniem voor Service management? Voor het antwoord op deze stelling vraag ik onze cursisten altijd naar wat zij onder Service management verstaan. Het omdraaien van woorden (managen van services) en het -gedeeltelijk- vertalen van begrippen (managen van diensten) scoren altijd hoge ogen
 4. 1 Daar waar wij het Normenkader noemen, is dat inclusief het aanvullende begrippenkader. 2 Begrip dat de beroepsgroep momenteel hanteert voor synoniemen als informele zorg, gebruikelijke zorg, ouderlijke zorg, netwerkzorg of mantelzorg. 3 Ongeveer 70% van de ouders kiest voor een Zvw-pgb. Aan Vaste Commissie VWS, Tweede kamer der Staten Generaa
 5. Pagina's die de eigenschap Status actualiteit gebruiken. Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken

2 Inhoudsgericht normenkader Ondern em in g en bedrijfsm odel Beleid en resultaten Managem ent - a a n pa k 33 1 A. Pr ofiel en w aardeketen 10 2 A. Beleid en (zelf opgelegde) v erplichtingen 5 3 A. Gov er n a n ce en rem uneratie 10 1 B. Pr oces v a n w aardecreatie 10 2 B. Doelstellingen 5 3 B. Stu r in g en beh eer sin g 8 1 C. Om g ev in g s- a n a ly se (in cl. r isico's en kansen ) 1 D. In sommige woonwijken levert het bijverdienen in de hennepteelt weinig gefronste wenkbrauwen op, worden lokale overheden vooral als 'lastige instituties' bestempeld en vindt men een rijbewijs halen niet nodig om auto te rijden. Tilburgse onderzoekers gingen op zoek naar verschijningsvormen van ondermijning op wijkniveau om dit fenomeen beter te kunnen tackelen Als u niet zeker weet of uw dienstverlening effectief en efficiënt genoeg is of als uw klanten twijfels hebben over de kwaliteit van uw dienstverlening, dan is een audit op uw ITSM processen een prima instrument om duidelijkheid te krijgen over de actuele stand van zaken. Uitgangspunt voor een audit [

Normenkader, checklist Auditdatum Datum waarop de audit op de locatie van de auditee plaatsvindt. Auditee Degene die geaudit wordt. Auditfactuur Factuur die betrekking heeft op een audit. Auditkader Document waarin de auditprocedure, het auditreglement en de auditcriteria zijn beschreven Auditopdracht Opdracht om een audit uit te voeren Onrechtmatigheid is geen synoniem van fraude. Bij fraude wordt met opzet niet voldaan aan wetten en regels met doorgaans als doel er zelf beter van te worden. Onrechtmatigheid komt vaak voort uit onzorgvuldigheid, gebrek aan prioriteit of onwetendheid, waarbij er geen sprake is van er zelf beter van worden Samenvattend: Kwaliteit en prestatie uit het NOREA normenkader is in een zelforganisatie synoniem aan 'de gezondheid van de cirkel/rol'. De gezondheid wordt door meerdere zaken bepaald; Je verantwoordelijkheden nemen en uitvoeren (checklist-items); Gebruik maken van je autoriteit die je middels je rol hebt toegewezen gekregen Neem kennis van de definitie van 'weerlegbaarheid'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'weerlegbaarheid' in het grote Nederlands corpus Het normenkader van McDonald's SWA is van toepassing op alle leveranciers die rechtstreeks producten leveren aan het McDonald's concern, zoals ingrediënten voor voedingsmiddelen, papier en verpakkingsmateriaal, non-food consumentenartikelen, uniformen, apparatuur en installaties

Om tot een normenkader te komen, beschouwen wij in dit hoofdstuk het geldende sport- en beweegbeleid in algemene zin bij de gemeente Leerdam. In de paragraaf beleidsvorming (paragraaf 3.1.) gaan we in op de beleidsontwikkeling en status van het sportbeleid, d

Synoniemen van desbetreffende; ander woord voor

 1. Kenmerkend voor een audit is dat het onderzoek wordt afgezet tegen een normenkader. Audiëntieblad . Een proces-verbaal van een rechtszitting. Augmented reality
 2. Wijkverpleging is verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Deze zorg kan nodig zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte of een lichamelijke beperking. Voor wijkverpleging is geen verwijzing van de huisarts nodig. Een verzekerde kan zelf contact opnemen met een zorgaanbieder op het moment dat dat nodig is. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met de verzekerde welke zorg er nodig is en wie de.
 3. Vertalingen van 'norm' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

Synoniemen Normen En Waarden, Woorden lijkend op Normen En

 1. g, niet altijd goed op elkaar aansluiten
 2. Normenkader 14. Pagina 3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op grond van artikel 213 Gemeentewet stelt de raad bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Wat de accountant voor de getrouwheid controleert is overal hetzelfde
 3. Okt • Qmentum -normenkader leren kennen Nov • Samenstelling deelnemers zelfevaluatie Kwaliteitsteams Belang van medewerkers (bottom -up!) Nulmeting Dec • Uitzetten zelfevaluatie Jan 2015 Zelfevaluaties Febr 2015 Samenstellen verbeterteams obv zelfevaluatie Meting 1 2015-2016 Uitvoeren verbeteracties Meting 2 2016 On-site survey.
 4. Vertalingen in context van onderwijsorganisaties in Nederlands-Engels van Reverso Context: Eén van de meest effectieve methoden om 'zelfontwikkeling' te bewerkstelligen is het betrekken van onderwijsorganisaties en lokale ouderverenigingen
 5. Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek; 03-02-2020 09:00: Bronckhorst: Gemeenteblad 2020, 26866: Overige besluiten van algemene strekkin
 6. g Autorisatie is geen synoniem voor machtiging. NvETD Autorisatielijst BSN De Autorisatielijst BSN is een lijst met Dienstverleners die geautoriseerd zijn voo
 7. Wij hebben Kleisteen beoordeeld volgens ons standaard open normenkader op meer dan 100 aspecten en eigenschappen. Wat ons met name opvalt is de uitgebreide functionaliteit als we dat relateren aan de beoogde doelgroep van het pakket. Op basis van een groot aantal instellingen is het pakket naar eigen inzicht in te richten c.q. te sturen

Normen - 13 definities - Encycl

Azijnzuur (systematische naam ethaanzuur) is een zwak zuur met een kenmerkende stekende geur. Het heeft als formule CH 3-COOH (soms ook geschreven als H 3 C-COOH). Azijnzuur is, na mierenzuur, het eenvoudigste carbonzuur en de wetenschappelijke naam was vroeger dan ook methaancarbonzuur. Zuiver watervrij azijnzuur wordt ook wel ijsazijn genoemd, en is een kleurloze vloeistof die bij. Nederland digitaal veilig. Wij zijn het Nationaal Cyber Security Centrum. De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, voor schoon water uit de kraan en om droge voeten te houden De Nationale ombudsman helpt u als u een klacht heeft over de overheid. Vind hier informatie, voorbeeldbrieven en praktijkvoorbeelden Definitions of IT-audit, synonyms, antonyms, derivatives of IT-audit, analogical dictionary of IT-audit (Dutch

Operational auditing - Wikipedi

Risicomanagement / Handboek Risicomanagement and other summaries for Risicomanagement, Bedrijfskunde MER. H1 t/m H6. Samenvatting van het boek: Handboek Risicomanagement. Geschreven door Claassen. Eerste druk Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek; 27-12-2016 09:00: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht: Waterschapsblad 2016, 10381: Verordeninge

BREEAM is de afkorting van 'Building Research Establishment Environmental Assessment Method', waarmee de certificering volgens die methode wordt bedoeld voor het bepalen van de mate van duurzaamheid van het betreffende vastgoedobject. Zie ook: benchmarking, duurzaamheid en vastgoedobject Van de bekende 'Dikke' of 'Grote' Van Dale en (online)woordenboeken in verschillende talen, tot taaltrainingen, databestanden en de handige Van Dale-app. Scholen maken dagelijks gebruik van onze complete schoolpakketten, bedrijven gebruiken onze online synoniemen-, verklarende- en juridische woordenboeken Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 24 juni 2008 met nummer FBP.08/112 rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole (synoniem: financiële rechtmatigheid): de mate waarin het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan en voor zover deze beheershandelingen leiden tot baten, lasten en balansmutaties die in de jaarrekening worden verantwoord in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in.

Normenkader - NORA Onlin

verschillende normenkaders, zijnde zowel vanuit de overheid als JCI, wordt hier sterk op gefocust. Globale bevindingen IPSG 2016 In î ì í ò konden we als organisatie de puntjes op de Zi zetten bij al de respectievelijke verplichte beleidsdocumenten voor deze internationale patiëntveiligheidsdoelen. Dit bood het ziekenhuis d Met Service8 Control brengen wij de kwaliteit van uw dienstverlening in kaart en geven wij adviezen over de wijze waarop deze kan worden verbeterd.Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de interne beheersing: welke maatregelen kunnen u en uw opdrachtgevers het beste afspreken om de risico's te beheersen, worden deze maatregelen ook [

Monitoring - 18 definities - Encycl

 1. Informatie op het gebied van toerisme, cultuur en evenementen, onderwijs, gezondheid en bedrijven. Tevens de ingang voor de site van de gemeente met alle raadsstukken
 2. Beide begrippen worden in het kader van dit besluit als synoniem beschouwd. In de Archiefwet 1995 is een uitgebreide definitie van het begrip 'archiefbescheiden' opgenomen, waardoor nadrukkelijk alle vormen van informatie die (in dit geval) de gemeente in het kader.
 3. BMC oktober 2011 drs. A.H.M. van Helden Correspondentienummer: AD-1411-52772 Quickscan Treasury gemeente Nieuwkoop Eindrapport, in opdracht van de rekenkamer Nieuwkoo

Een beetje integer bestaat niet COLOFON Audit Magazine wordt uitgebracht namens Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA Nederland), tevens eigenaar van het magazine, en de Stichting Verenigde Operational Auditors (SVRO). De redactie nodigt lezers uit een bijdrage te leveren aan Audit Magazine. Bijdragen kunnen worden gemaild aan: Jansen.Ronald2@kpmg.nl Redactieraad: F. Steenwinkel. h.rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole (synoniem: financiële rechtmatigheid): de mate waarin het tot stand komen van de financiële beheershandelingen, en de vastlegging daarvan en voor zover deze beheershandelingen leiden tot baten, lasten en balansmutaties die in de jaarrekening (het normenkader);. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1122 Gevolgen van uitbesteding aan uitvoeringsorganisaties voor de accountantscontrole bij decentrale overheden Mei 2013 Consultatieperiode loop

Neem kennis van de definitie van 'beleidsregel'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'beleidsregel' in het grote Nederlands corpus Regievoering, IT-dienstverlening lijkt eerder complexer dan eenvoudiger te worden. Enerzijds wordt de afstand tussen klanten en leveranciers kleiner, anderzijds k omen er steeds meer omgevingsfactoren bij, met ook nog een kans op grote impact als het niet go ed mocht gaan. Data heeft een allesoverheersende rol gekregen integriteitsschendingen, maar van misstanden gesproken. Hier worden die begrippen als synoniemen gebruikt. Dit onderzoek richt zich op wat er mis kan gaan met integriteit, op integriteitsschendingen. We onderscheiden er negen (op basis van: H. Van den Heuvel, Huberts, & Verberk, 2002: 31-33): corruptie, fraude (diefstal), dubieuze giften. 1.4erkwijze en normenkader W 17 1.5eeswijzer en rapportage L 18 2ganisatie afwikkelingsautoriteit binnen DNB Or 19 2.1 Conclusie 19 2.2ettelijk kader W 19 2.3anisatie nationale afwikkelingsautoriteit Org 24 2.4oting en verantwoording Begr 27 3wikkelingsplanning voor middelgrote en kleine banken Af 30 3.1 Conclusie 3 Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht besluit, gelet op artikel 109 van de Waterschapswet en hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden 1 Handreiking Duurzaam Beleggen Een publicatie van DUFAS Den Haag, november 2009 DUFAS, novembe Artikel 1 (definities) In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaar In de Baseline wordt aan het synonieme begrip Vrij naar Normenkader substitutie (EDP-auditpool, nov 2007) O Emulatie Emulatie: techniek waarmee een computer of toepassingsprogrammatuur zich hetzelfde gedraagt als één van een oudere generati

Beide begrippen worden in het kader van dit besluit als synoniem beschouwd. In de Archiefwet 1995 is een uitgebreide definitie van het begrip 'archiefbescheiden' opgenomen, (Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie), KIDO (Kwalitei 1 Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten 30 april 2014 v1.05 I-dienst (kolom 1): naam van (cluster)dienst, voorziening of product (veel gebruikte term is ook bouwsteen) die beschikbaar is of komt voor (rijks)overheidsorganisaties en (informatie)functionaliteit biedt die een bepaalde mate generiek is. Het gaat hierbij om informatievoorziening en ICT

Neem kennis van de definitie van 'evenredigere'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'evenredigere' in het grote Nederlands corpus Neem kennis van de definitie van 'evenredigers'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'evenredigers' in het grote Nederlands corpus NTA 7516 Eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties 2019. Hide all commentary Show all commentary. Table of contents. Voorwoord; Inleiding; 1 Onderwerp en toepassingsgebied; 2 Normatieve verwijzingen; 3 Termen en definities; 3.1 ad hoc; 3.2 ad-hocberichtenverkeer; 3.3 authenticatie; 3.4 authenticiteit; 3.5 autorisatie; 3.6 beheersmaatregel; 3.7 beleid; 3.8 berichtenportaal; 3.9 beschikbaarhei Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector Zo staat CC synoniem voor het gebruik van internet. Toename in het gebruik daarvan betekent ook een toenemende kans dat dreigingen zich voordoen, zoals het niet beschikbaar zijn van internetverbinding View nba-handreiking_1137_corruptie_werkzaamheden_van_de_accountant.pdf from ACCT 1 at Erusmus University Rotterdam. Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA.

 • Esthetische tandheelkunde Hasselt.
 • Skoda RS pk.
 • SuPar Snacks.
 • Value Added Services.
 • Manoto live.
 • Bellyboat compleet.
 • Buienradar Turkije.
 • Marathon Rotterdam 2019.
 • E raz airsoft granaat.
 • Suitekledij grote maten.
 • Jeremiah 11:11.
 • Cosmos: A Spacetime Odyssey season 2.
 • Suikerpinda wiki.
 • Kleurplaat Rescue Bots Heatwave.
 • Smartphone in het verkeer.
 • Tweedehands elektrische motor boot.
 • 9/11 (2002).
 • Glamping Omaha Beach.
 • Honda forum motor.
 • Kabelnet Pijnacker.
 • Cherimoya pitten gegeten.
 • Atelier paspop.
 • Vue bioscoop Den Bosch.
 • Landleven konijnenhok.
 • Harry potter goblin actor.
 • Negatieven scannen met gewone scanner.
 • Droogbouw vloerverwarming gietvloer.
 • Mario Kart Wii tricks.
 • Google geschiedenis wissen.
 • What does the compass point to minecraft.
 • Lettertype downloaden PDF.
 • AVI codec.
 • Bilvergroting implantaten.
 • Aanslag Micky Hoogendijk.
 • Catch Me If You Can waargebeurd.
 • TV montage service.
 • Père Lachaise cemetery.
 • Masku aukioloajat.
 • Frans Bauer zingt Heb je even voor mij.
 • Etretat route.
 • Cherimoya pitten gegeten.