Home

Welzijn CBS

CBS heeft geïnvesteerd om het welzijn van de Nederlandse bevolking beter in kaart te brengen. Hiervoor is een theoretisch kader ontwikkeld dat acht dimensies onderscheidt die van belang zijn voor het welzijn van mensen, zoals de materiële levensstandaard, gezondheid en sociale relaties. De afgelopen jaren heeft CBS gegevens verzameld om dit theoretisch kader van cijfers te voorzien Cijfers van het CBS over welzijn, zoals het gelukkig en tevreden zijn met het leven, tevredenheid met gezondheid bij overgewicht, tevreden zijn met de hoeveelheid vrije tijd, zorgen over de financiële situatie, meningen over de stand van Nederland, tevreden zijn met het leven en ervaren geluk en het aantal vakanties per jaar en geluk in de vier grote steden Arbeidsmarkt zorg en welzijn. In Nederland werkten in 2018 en 2019 1,4 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. Het gaat om werknemers en zelfstandigen met een hoofdbaan als arts, verpleegkundige of verzorgende, die werken in het ziekenhuis of het verzorgingstehuis, in de wijkverpleging, de thuiszorg, de kinderopvang of de jeugdhulpverlening

CBS onderzoekt welzijn mensen met interlandelijke adoptieachtergrond. Het CBS werd verzocht dit te onderzoeken. Breed onderzoek 'Als commissie hebben we ons zo breed mogelijk georiënteerd', zegt Chris van der Schors van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie. 'We. Cijfers van het CBS over welzijn, zoals het gelukkig en tevreden zijn met het leven, ervaren geluk naar gezondheid, tevredenheid met vrije tijd, zorgen over de financiële situatie, tevredenheid met gezondheid onder rokers en niet-rokers, en welzijn naar opleidingsniveau besteedt het CBS al enkele jaren aandacht aan het welzijn van Nederlanders door hun tevredenheid met diverse onderdelen van de leefsituatie te meten. Uit de Monitor brede welvaart 2018 komt naar voren dat het in materiele zin goed gaat met Nederland en dat de welvaart is verbeterd Welzijn van jongeren. Auteur: Moniek Coumans. Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar zijn over het algemeen gelukkig en tevreden met hun leven. Wel was in 2019 het aandeel gelukkige jongvolwassenen met 88 procent iets lager dan in 1997. Ook hebben jongeren vaak een hoog persoonlijk welzijn

Verschillen in combinatie van welvaart (inkomen en vermogen) en welzijn (tevredenheid en gezondheid) naar o.a. leeftijd, opleiding, 2013-2018 CBS onderzoekt welzijn mensen met interlandelijke adoptieachtergrond. Posted on February 4, 2021 by CBS February 4, 2021. Breed onderzoek 'Als commissie hebben we ons zo breed mogelijk georiënteerd', zegt Chris van der Schors van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie cbs.nl Kies een branche: Alle economische activiteiten Zorg en welzijn (breed) Zorg en welzijn (smal) Universitair medische centra Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg Geestelijke gezondheidszorg Huisartsen en gezondheidscentra Overige zorg en welzijn Verpleging, verzorging en thuiszorg Gehandicaptenzorg Kinderopvang (incl. ppeelzaalwerk) Jeugdzorg Sociaal wer

Welzijn in Nederland - CBS

Welzijn van jongeren. Auteur: Moniek Coumans. Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar zijn over het algemeen gelukkig. Wel is dit in de afgelopen 20 jaar wat afgenomen: in 1997 was 91 procent gelukkig en in 2018 was dat nog 86 procent Persoonlijk welzijn. Het persoonlijke welzijn van jongeren is bepaald aan de hand van de Persoonlijke Welzijnsindex (PWI). Deze index is samengesteld uit 12 indicatoren die 8 dimensies beschrijven. De dimensies met bijbehorende indicatoren zijn: Materiële levensstandaard: tevredenheid over de financiële situatie Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, tevredenheid met opleidingskansen, werk, reistijd, dagelijkse bezigheden, de lichamelijke gezondheid, de psychische gezondheid, het gewicht, de financiële situatie, de woning, de woonomgeving, het sociale leven en de hoeveelheid vrije tijd Welkom bij de digitale databank voor de Arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Deze is ontwikkeld voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en biedt een breed scala aan gegevens over de arbeidsmarkt voor personeel in de zorgsector. U kunt zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen, en opslaan Ga naar Jeugdmonitor StatLine om zelf tabellen samen te stellen.. Kerncijfers; Onderwerp 2015 2016 2017 2018 201

Welzijn - Cijfers - Maatschappij Trends in Nederland

Technische toelichting op de regionale Monitor Brede Welvaart 2020 1. Inleiding. Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld Het Centrum van Economisch Welzijn is van mening dat iedere werkende persoon een goede baan verdient met een eerlijk loon, betaalbare gezondheidszorg en pensioenzekerheid. Om dit doel te bereiken verricht het Centrum voor Economisch Welzijn onderzoek naar de economische status van het werkende Nederlander CBS: 'Meer dan een kwart van de werknemers noemt het werk emotioneel veeleisend, ruim twee keer zo vaak als gemiddeld. Ook het aandeel dat spreekt van emotioneel moeilijke werksituaties is met zestien procent ruim twee keer zo groot. Deze percentages zijn in de gezondheidszorg hoger dan in de verzorging en welzijn Sociale samenhang en welzijn Wat behelst het onderzoek Doel. Vaststellen van ontwikkelingen in sociale samenhang en welzijn. Bij sociale samenhang gaat het om de sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking en om het vertrouwen in anderen en in instellingen welzijn - Taxonomie voor de content van CBS website. Aanmaakdatum 30-sep-2015 Geaccepteerde term 30-sep-2015 Descendant terms 1

Op deze manier kan worden nagegaan hoe mensen hun welzijn ervaren voor of nadat zij een verandering in burgerlijke staat/arbeidsmarktpositie hebben meegemaakt. Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2009, het gaat om een gemiddelde over deze jaren Volgens het CBS weerspiegelen de cijfers vooral de groei van het aantal behandelingen en de groei van het aantal cliënten. Van elke euro die in Nederland wordt uitgegeven aan opname in het ziekenhuis, gaat 23 cent naar de behandeling van psychische klachten. In andere westerse economieën is dat gemiddeld 9 cent TOELICHTING Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken van gezondheid en leefstijl, namelijk de ervaren gezondheid, rookgedrag, alcoholgebruik, (over)gewicht en sportgedrag Werkgelegenheid indicatoren in zorg en welzijn Type zorgaanbieders, beroepen in zorg en welzijn op basis BIG-registrati Het CBS heeft een een AZW-StatLine over de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Hier vindt u de laatste cijfers en ontwikkelingen op landelijk niveau, per regio en per branche. In het dashboard over de arbeidsmarkt zorg en welzijn vindt u een weergave van de kernindicatoren van het Actieprogramma

StatLine is de CBS databank en biedt een schat van cijfers over economie en samenleving. U kunt zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen en downloaden INHOUDSOPGAVE 1. Toelichting 2. Definities en verklaring van symbolen 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 4. Bronnen en methoden 5. Meer informatie 1. TOELICHTING Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven Welzijn; opleiding en arbeid, 2003-2012. INHOUDSOPGAVE 1. Toelichting 2. Definities en verklaring van symbolen 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 4. Bronnen en methoden 5. Meer informatie 1.. Het persoonlijke welzijn neemt in algemene zin verder toe, maar dat geldt niet voor iedereen. heeft het CBS opnieuw de zogeheten 'brede welvaart' gemeten, de kwaliteit van leven

Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Wijzigingen per 20 augustus 2018: Cijfers 2017/2018 zijn toegevoegd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Analyse volume jeugdhulp Eindrapportage 19 april 2019. Pagina 2 van 57 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. onderzoek van het CBS stellen we daarnaast vast dat het volume jeugdhulp in 2016 en 2017 hoger ligt dan in de jaren 2011-2014

Arbeidsmarkt zorg en welzijn - CBS

De uitstroom, die het CBS definieert als 'Een werknemer is gestopt met werken in zorg en welzijn', stijgt door. In het 1e kwartaal van 2020 was de uitstroom 125 duizend. Zowel in het 1e als het 4de kwartaal van 2019 was de uitstroom zesduizend mensen lager Hoe ouder, hoe minder tevreden over lichamelijke gezondheid. De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun lichamelijke gezondheid. In 2019 is volgens de Enquête Sociale Samenhang en Welzijn van het CBS 69,5% tevreden met hun lichamelijke gezondheid. Tussen mannen en vrouwen zijn er geen grote verschillen, maar iets meer mannen zijn tevreden over hun lichamelijke gezondheid dan vrouwen (71,2. Welzijn West Betuwe; 0345-573688; info@welzijnwestbetuwe.nl; Home; Agenda; Vacaturebank vrijwilligers; Welzijn West Betuwe; Nieuws; Contact; Jeugd Volwassenen Senioren. Home » Locaties » CBS Klingelenburg Tuil. CBS Klingelenburg Tuil. Aankomende Evenementen. Geen activiteiten op deze locatie. Adresgegevens: Weerklank 10 4176 CE Tuil. Kaart. subjectief welzijn - Taxonomie voor de content van CBS website Welzijn; economische risico's, 2003-2012. Gewijzigd op: 16 januari 2015. Grafische presentati

CBS onderzoekt welzijn mensen met interlandelijke

 1. Meeste Nederlanders zijn tevreden met hun eigen leven. De meeste Nederlanders zijn tevreden met hun eigen leven. In 2019 is volgens de Enquête Sociale Samenhang en Welzijn van het CBS 87,3% tevreden met het leven. Tussen mannen en vrouwen zijn er geen grote verschillen
 2. De afgelopen jaren is de sociale beleving van de woonbuurt nauwelijks veranderd, zegt het CBS
 3. Het CBS wil daarmee op dit terrein tot de best presterende statistiekbureaus blijven horen, zonder complex uitgewerkte kwaliteitssystemen te hanteren. De CBS Kwaliteitsverklaring beschrijft hoe aan bovengenoemde normen wordt voldaan. De tekst van de CBS Kwaliteitsverklaring kan worden gedownload
 4. Deze tabel bevat cijfers over het welzijn van de volwassen Nederlandse bevolking, in termen van geluk en tevredenheid met het leven. De cijfers zijn gebaseerd op het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) en Sociale samenhang & Welzijn (S&W). Het POLS liep vanaf 1997 tot en met 2010 en S&W loopt vanaf 2012
 5. De uitgaven van kinderopvang, welzijn en jeugdzorg zijn niet meegenomen omdat die te weinig gerelateerd zijn aan gezondheidszorg. De zorguitgaven betreft alleen direct medische kosten en niet de kosten van bijvoorbeeld ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Gebruikte bron(en): Zorgrekeningen van het CBS, cijfers bewerkt door het RIVM.

Zorg en welzijn is niet alleen de sector met het hoogste ziekteverzuim, de stijging is er ook het hoogste ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, blijk uit de CBS-gegevens Het Trimbos-instituut neemt deel aan het HBSC-onderzoek naar gezondheid en welzijn van scholieren. De resultaten leiden vaak tot nieuw beleid CBS | Paper, 1 Werkgeversenquête zorg en welzijn Uitkomsten 2e meting 2019. Deze rapportage is gemaakt voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Willem Gielen Mark Ramaekers April 2020. Rapportag OBS De Singelier, CBS De Roosjensschool, Burg W.A Storkschool, CBS de Fontein, Ten Darperschoele, Oosterveldschool, OBS De Bosrank, OBS De Veldwikke Merel Dunning. Welzijn MensenWerk. Over ons Vacatures Missie/visie Jaarverslag Raad van Toezicht Klachtenregeling AVG RSIN. Gemeente Meppel. Sociaal werk Mantelzorg Jeugd en gezi

 1. CBS-cijfers - Conjunctuur; CBS-cijfers - Emancipatie; CBS-cijfers - Financiële en zakelijke diensten; CBS-cijfers - Gezondheid en welzijn; CBS-cijfers - Globalisering; CBS-cijfers - Handel en horeca; CBS-cijfers - Historische reeksen; CBS-cijfers - Industrie en energie; CBS-cijfers - Inkomen en bestedingen; CBS-cijfers - Internationale hande
 2. TNO en CBS hebben onderzoek gedaan onder werknemers in Zorg en Welzijn en vroegen naar hun redenen voor ziekteverzuim middels de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2016). Zij komen tot een aantal bevindingen
 3. Zorg en welzijn (smal) Geen zorg en welzijn 011102 pedagogiek, andragogiek 031301 psychologie 091000 gezondheidszorg z.n.d. 091101 tandarts 091201 (huis)arts, specialist, genees... 091301 verpleging 091408 hart-, longfunctie en overige... 091501 fysiotherapie, bewegingswetens... 091502 arbeids-, ergotherapie 091503 voeding en dietetiek 091504.
 4. Advies nr. 1918 van 25 november 2014 betreffende de nationale strategie inzake welzijn op het werk 2014-2020 (PDF, 296 KB) Advies nr. 1683 van 6 mei 2009 over het voorstel voor een nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012 (PDF, 145 KB
 5. uut durende animatie van het onderzoek van Daniël J. Herbers over familie, wonen en welzijn op latere leeftijd. In opdracht van het centraal bureau voor de statistieken zou dit onderzoek op een simpele en snelle manier sterk naar voren worden gebracht middels een infographic
 6. Welzijn van werknemers in cijfers. Het welzijn van werknemers wordt steeds belangrijker voor werkgevers. Niet alleen omdat zij betrokken willen zijn met hun werknemers, maar ook omdat zij goed werkgeverschap nastreven

Welzijn van jongeren - Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor

De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland. Weinig vrouwen zijn werkzaam in technische beroepen (bèta), weinig mannen in zorg en welzijn. Dat komt vooral doordat meisjes minder vaak voor een technische opleiding kiezen, en. Subjectief welzijn betekenis & definitie De mate van tevredenheid met de financiële en maatschappelijke positie, de woonsituatie , de vrijetijdsbesteding, vrienden en kennissen, de maatschappij en het huwelijk en gezin CBS-GE Beschrijving. De Gezondheidsenquête is een enquête-onderzoek onder de bevolking van Nederland, woonachtig in particuliere huishoudens. Vanaf 1997 zijn alle vragen over gezondheid, welzijn en de andere thema's als modulen opgenomen in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) Welzijn en welvaart zijn beide belangrijk om een land goed te laten functioneren. In Nederland is de welvaart momenteel veel groter dan het welzijn, zo valt te lezen in het nieuwe boek De kwetsbare welvaart van Nederland, dat onder andere gebaseerd is op onderzoeksresultaten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).. Tot 196

Aankomst Sinterklaas bij CBS De Fontein | Nieuws | SleenWeb

CBS corporate7 1. CBS corporate StatLine App en Open data-portal CBS is volop in ontwikkeling. Daar horen nieuwe producten bij. Vorig jaar is in dat opzicht veel gebeurd. Zo lanceerde CBS medio 2014 de Open data-portal, waarin alle 3 600 dataverzamelin-gen uit de CBS-databank StatLine als open data vrij beschikbaar zijn. Inmiddels is er ook ee CBS: Minder jongeren krijgen jeugdzorg DEN HAAG (ANP) - Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt afgenomen. In de eerste helft van 2018 hebben bijna 337.000 jongeren in Nederland jeugdzorg gehad Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen De Staat van Volksgezondheid en Zorg geeft de meest actuele kerncijfers weer voor het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze website integreert cijfers uit diverse publicaties op het gebied van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning CBS | Werknemersenquête zorg en welzijn | April 2020 3 Inleiding In november en december 2019 heeft een nieuwe meting van de werknemersenquête plaatsgevonden. De cijfers hebben dan ook betrekking op de periode vóór de start van de coronacrisis. Het was de tweede van de twee metingen die in 2019 door het CBS i

Welvaart en welzijn - Geld en gezondheid in de 3e

Beschrijving Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, met de lichamelijke gezondheid, de psychische gezondheid en het gewicht Hiervoor kan men contact opnemen met de afdeling Microdataservices van het CBS. Beschikbaarheid gegevens online Ja Geaggregeerd in diverse StatLine-tabellen. Thema Welzijn. Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken. Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën. Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondhei Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven, (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Wijzigingen per 21 juni 2018 De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland. De economische zelfstandigheid bij vrouwen is gestegen, en ook is er een sterke stijging in financiële onafhankelijkheid. De meeste vrouwen vinden het belangrijk financieel op. February 8, 2021 / CBS Uit groot landelijk onderzoek onder geadopteerde volwassenen blijkt dat de meesten een gelukkige jeugd hebben gehad, en een goede band met de adoptieouders. Het mentale welzijn is gemiddeld lager dan bij niet-geadopteerden

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn - CBS Dashboard

 1. Spreekt het hybride werken en het daarbij aansluiten van passende nieuwe facilitaire concepten je aan? Kan je deze vertalen naar praktische toepassingen voor het CBS, en weet je
 2. der waren dan in het eerste kwartaal
 3. Het CBS wil daarmee op dit terrein tot de best presterende statistiekbureaus blijven horen, zonder complex uitgewerkte kwaliteitssystemen te hanteren. De CBS Kwaliteitsverklaring beschrijft hoe aan bovengenoemde normen wordt voldaan. De tekst van de CBS Kwaliteitsverklaring kan worden gedownload
 4. Welzijn West Betuwe; 0345-573688; info@welzijnwestbetuwe.nl; Home; Agenda; Vacaturebank vrijwilligers; Welzijn West Betuwe; Nieuws; Contact; Jeugd Volwassenen Senioren. Home » Locaties » CBS Freule van Pallandt. CBS Freule van Pallandt. Aankomende Evenementen. Geen activiteiten op deze locatie. Adresgegevens: van Pallandtweg 15a 4182 CB.
 5. Het CBS en alle GGD'en zullen iedere vier jaar een Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen houden met een basisset van geharmoniseerde onderwerpen. Daarnaast blijft het CBS ieder jaar de Gezondheidsenquête afnemen. In 2012 en 2016 heeft een geharmoniseerde Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen plaatsgevonden. Gebruiksdoe
 6. Tabellenboek met gezondheidsgegevens op CBS buurtniveau. 2014-01-01 / Zorg, welzijn en gezondheid / 189546 kB. Gezondheid in Kaart 2014_Schiedam.pdf. Rapport met een integrale analyse van gezondheidsgegevens en kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid. 2014-01-01 / Zorg,.
 7. De mate van welvaart en welzijn is niet voor iedereen gelijk. Er bestaan inkomensverschillen tussen mensen en ook is er een verschil in de mate waaraan alle behoeften wordt voorzien. In de komende stappen ga je een onderzoek doen naar deze verschillen. CBS heeft onderzoek gedaan naar het welzijn van Nederlanders. Zijn mensen tevreden met het leven

Steeds vaker wordt de duurzame ont­wik­keling op nationaal niveau in kaart gebracht (zie bijvoorbeeld CBS et al, 2013). Over de duur­zaam­heid van regio's binnen onze landgrenzen is echter weinig bekend, terwijl de regionale omgeving de directe leef- en acteer­omgeving van de bevolking omvat en daarmee rechtstreeks van invloed is op het welzijn Vanaf 1997 zijn alle vragen over gezondheid, welzijn en de andere thema's als modulen opgenomen in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De Gezondheidsenquête was een huishoudenssteekproef, POLS is een personensteekproef op basis van het GBA De sector Zorg en Welzijn is met zijn 1.4 miljoen medewerkers (AWZ, 2019) een van de grootste werkgevers in Nederland. Ondanks dat, (AZW) en denkt mee met het continu vernieuwen en verbeteren van het datawarehouse voor Zorg en Welzijn van CBS. Onderstaande interactieve visuals geven een impressie van de ontwikkelingen in de sector Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Taxonomie voor de content van CBS website

Persoonlijk welzijn Jeugdmonito

CBS: Verdere stijging van welzijn in Nederland is nauwelijks mogelijk Negen van de tien volwassen Nederlanders (86 procent) zeggen tevreden te zijn met hun leven. Vooral ouderen zijn vaker gelukkig en tevreden dan ruim twintig jaar geleden, jongeren juist iets minder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Gebruikte bron(nen): CBS Gezondheidsenquête (1990 t/m 1996); POLS gezondheid en welzijn (1997 t/m 2009); CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Gezondheidsenquête (2010 t/m 2014); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Meer informatie: Methoden en achtergronden Deze gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Voor de leefstijlthema's roken, alcohol, drugs en seksuele gezondheid worden voor de jeugd (12-16 jaar) de gegevensverzamelingen van Peilstations-onderzoek (PEIL) en Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) van o.a. het Trimbos-instituut gebruikt voor de kerncijfers Gebruikte bron(nen): CBS Gezondheidsenquête (1990 t/m 1996); POLS gezondheid en welzijn (1997 t/m 2009); CBS Gezondheidsenquête (2010 t/m 2013),. De werkgeversorganisaties WGV Zorg en Welzijn, Transvorm en Care2Care hebben het initiatief genomen om het digitaal dashboard ArbeidsmarktInBeeld te ontwikkelen. Dit digitaal dashboard maakt relevante arbeidsmarktinformatie over Zorg en Welzijn op maat beschikbaar voor zorginstellingen, overheden, bedrijven, het onderwijs en andere geïnteresseerden

Datum laatste wijziging: 25 oktober 2020 | Trefwoorden: CBS StatLine is de databank van het CBS . Het CBS biedt veel cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Onderwerpen die passen binnen HR-kiosk zijn: Arbeid en sociale zekerheid. 1416 welzijn PT nl CBS taxonomie active approved welzijn welzijn BT 1315 gezondheid PT NT 5097 beleving PT NT 1419 beperkingen en klachten PT NT 1417 kwaliteit van leven PT NT 4154 laaggeletterdheid PT NT 4160 zelfredzaamheid PT RT 1496 welzijnszorg PT RT 1226 maatschappelijke participatie PT RT 1818 sociaaleconomische status PT. welzijn Volgen. Laatste nieuws. 00:15. Premium 00:03. CBS: dodental tweede coronagolf circa 2500 in vijf weken. 00:00. Leidse maker coronavaccin vraagt VS om versnelde goedkeuring. 05 feb CBS Monitor Brede Welvaart. Welzijn, geluk en welvaart zijn vage begrippen, die om een nadere precisering vragen. Omdat er geen algemeen aanvaarde definities zijn doe ik zelf maar een poging. Welzijn/geluk In de praktijk worden de begrippen welzijn en geluk1 door elkaar gebruikt, nagenoeg als synoniemen

In opdracht van AZW hebben TNO en bureau HHM daarom in 2019 verdiepend onderzoek gedaan dat de dialoog over het arbeidsmarktbeleid in Zorg en Welzijn kan ondersteunen. Tot slot is er voor de branche een visual gemaakt met kerncijfers (inclusief en exclusief kinderopvang) en de uitkomsten van het AZW werkgevers- en werknemerspanel Zorg & Welzijn CBS: 8 procent jongeren 'psychisch ongezond' DEN HAAG (ANP) - In de periode 2015-2017 was 8 procent van de 12- tot 25-jarigen volgens eigen zeggen psychisch ongezond, één op de twaalf dus CBS: zorg is koploper ziekteverzuim 2016-05-25 13:19:02 ZWOLLE - De vondelingenkamer in ziekenhuis Isala tijdens de opening. In de kamer kunnen vrouwen hun baby anoniem achterlaten in een speciaal ingericht kamertje CBS - Onderzoek Sociale samenhang en Welzijn . Van de mensen die vrijwilligerswerk doen zegt 91 procent gelukkig te zijn, tegen 85 procent van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen. In 2018 zei 48 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk te hebben gedaan Ga direct naar de actuele vacatures van het ministerie van VWS op Werkenvoornederland.nl. Of bekijk de informatie over het ministerie van VWS als werkgever

PFZW - Pensioenfonds Zorg en Welzijn - March 23, 2015 ·. Inloggen met uw DigiD. U ziet het steeds vaker. Ook op MijnPFZW kunt u inloggen met DigiD welzijn, zoals de risico´s en het tempo van het moder-ne leven. Deze trends zijn in dit artikel buiten beschou-wing gelaten. De sectoren zorg en welzijn Waar hebben we het eigenlijk over wanneer we spre- (CBS) voor 2002 staan in tabel 1. Deze cijfers geven echter een beperkt beeld CBS presenteert nieuwe cijfers over langer leven en vergrijzing. maandag 20 december 2010. Pensioenfonds Zorg en Welzijn belegt in energie. vrijdag 10 december 2010. Pensioenfonds Zorg en Welzijn gaat pensioenen niet verlagen. woensdag 18 augustus 2010. Daling dekkingsgraad. donderdag 27 mei 2010. Commissie Frijns. woensdag 20 januari 201 Je wordt meer waard: Baankansen Leraar Gezondheidszorg en Welzijn: Als docent zorg en welzijn maak je het verschil in het leven van jonge professionals. Afgestudeerde leraren zijn namelijk in trek op de arbeidsmarkt

welzijn als geheel ontving applaus, cadeautjes en steunbetuigingen, maar de meest zichtbare waardering (in de berichtgeving) was voor ziekenhuizen. Het CBS stelde vast dat de instroom lager lag dan in het eerste kwartaal van 2019, terwijl de uitstroom was gestegen Als helpende zorg en welzijn kun je werken in de eigen woonomgeving van de cliënt, (CBS) en de landelijke jongerenorganisatie JOB. Studie in Cijfers Dienstverlening. Naar opleidingoverzicht. Dulon College - Veenendaal. Deze opleiding wordt uitgevoerd op locatie Sportlaan 11-13 in Veenendaal - Dulon College. Zorg en welzijn. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Alle informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verzameld op 1 pagina. Lees meer over de Wmo. VelsenWijzer. VelsenWijzer wijst u de weg naar organisaties die hulp, zorg en advies bieden in uw buurt AZW heeft in december 2019 een nieuw rapport uitgebracht: het onderzoek Arbeidsmarktproblematiek in Zorg en Welzijn.In dit rapport staan de uitkomsten van verdiepend onderzoek naar de thema's arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica

StatLine - Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerke

Verschillen in welvaart en welzijn binnen Nederland, de VS en Nigeria - welvaartsverschillen in Nigeria - BLAUW. nl. Auteur Kunskapsskolan. 2017-10-06 16:44:42. Bij het samenstellen van deze leerbron is gebruik gemaakt van een arrangement uit de Stercollecties van VO-Content Veilig drinkwater nu en in de toekomst. Als we het over veiligheid en welzijn (comfort) in gebouwen hebben speelt drinkwater een grote rol. Experts van TVVL Kennispartners Grundfos, Holland Water en Xigna op het gebied van (drink)water vertellen ons meer over 'Veilig drinkwater nu en in de toekomst' Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren het hoogst met gemiddeld 10,4 uur per dag. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Leefstijlmonitor 2015, een samenwerkingsverband van o.a. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, VeiligheidNL en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek.In dit onderzoek schatten respondenten zelf in hoelang.

CBS in uw Buurt

CBS Statlin

Op Ede in Cijfers vindt u informatie over de gemeente en haar inwoners. Kies hieronder een thema om naar het dashboard te gaan. Onderaan deze pagina vindt u de verschillende monitoren verhoogd bij de leeftijdsgroep vanaf 75 jaar. Het CBS concludeert op basis van doodsoorzakenverklaringen dat, net als in de eerste golf, oversterfte in het begin van de tweede golf (tot 1 november) veroorzaakt is door de sterfte aan COVID - 19 February 8, 2021 / CBS Uit groot landelijk onderzoek onder geadopteerde volwassenen blijkt dat de meesten een gelukkige jeugd hebben gehad, en een goede band met de adoptieouders. Het mentale welzijn is gemiddeld lager dan bij niet-geadopteerden Nederlandse steden scoren minder hoog op 'brede welvaart' dan plattelandsgemeenten, zo rapporteren diverse media op basis van een regionale monitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De materiële welvaart is groter in de steden, maar met veiligheid, hygiëne en gezondheid is het in plattelandsgemeenten vaak beter gesteld

Meer verse zeevis naar Nederlandse havensCBS / Heerlen en Den HaagAantal banen in zorg en welzijn neemt toe | RTL NieuwsNederland nog niet duurzaam op alle VN-doelenHoe belangrijk is de luchtvaart voor onze economie?Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarktPlatform voor een innovatieve overheid gelanceerdWerkloosheid jaren dertig hoogste ooitWerkloosheid Nederland laagste van de EU
 • NP FW50 1950mAh.
 • Rugmassage zittend.
 • Photos Google com settings.
 • Wandelen Kabbelaarsbank.
 • Kerstgedichten voor partner.
 • Hotel ARA Zwijndrecht telefoonnummer.
 • Gyproc primer kopen.
 • Persoonlijkheidsstoornis nao dsm 5 code.
 • Fotobank gratis.
 • Enneagram type 2.
 • Nuchter bloedprikken Saltro.
 • Restaurant Het Deelerhof Hoenderloo.
 • Diabolowiel.
 • Paladin prot gems.
 • Barcelona women's team.
 • Fascia transversalis.
 • Zwembad polyester of liner.
 • Evergreen Marine Wikipedia.
 • Steakhouse Zwijndrecht.
 • Zeus Kronos.
 • Roze cocktail.
 • UTM parameters.
 • Ouderwetse kippensoep.
 • Afscheiding Zuid Soedan.
 • Racefiets opbouwen handleiding.
 • Besnijdenis slingers.
 • Prefab schuur prijzen.
 • Aston Martin DB5 prijs.
 • F1 merchandise OUTLET.
 • Lijst van spelers van standard.
 • Groenenhoek 10 2630 Aartselaar.
 • Jitsi geen toegang tot camera.
 • Voorbeeldbrief eigen verklaring.
 • Natuurlijke hulpbron voorbeeld.
 • Vongole kopen Jumbo.
 • Leenbakker winkels.
 • Diepvries vis PLUS.
 • Youtube jackie wilson Your love keeps lifting me higher.
 • Orange APN settings Belgium.
 • Pfaff tipmatic 1051 handleiding.
 • Andy van der Meijde boerderij.