Home

Autoanamnese betekenis

Auto-anamnese - de betekenis volgens Anneke van Schi

 1. Auto-anamnese. Ander begrip voor de anamnese die wordt afgenomen bij de patiënt zelf (dus niet bij familie of anderen). Bronvermelding
 2. Cardiologische patiënten vullen voor het intakegesprek thuis een elektronische vragenlijst in. Deze auto-anamnese biedt de patiënt de mogelijkheid om in eigen bewoordingen de reden van komst, de hoofdklacht en hulpvraag te omschrijven
 3. Anamnese. Voorgeschiedenis van een ziekte, zoals de patiënt die op vragen van zijn-haar arts vertelt over de periode voorafgaande aan de ziekte (welbevinden, klachten, symptomen) en eerdere doktersbezoeken; met andere woorden: de ziektegeschiedenis. Een anamnese kan ook tot stand komen via informatie verstrekt door mensen uit de directe omgeving.
 4. Een anamnese is wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan vertellen. Een anamnese komt tot stand doordat de zorgverlener aan de patiënt gerichte vragen stelt

In Pinkhof Geneeskundig woordenboek wordt anamnese omschreven als de voorgeschiedenis van een ziekte zoals deze is te construeren uit mededelingen van de patiënt of van anderen. Als de patiënt zelf vertelt, heet dat autoanamnese, met het Griekse auto 'zelf'. Als anderen vertellen, is er sprake van heteroanamnese, met hetero 'ander' Anamnese betekenis. Wat is anamnese? In het Grieks betekent anamnese 'herinnering' en in de zorg refereert de term naar 'de ziektegeschiedenis zoals de patiënt die zich herinnert'. Met anamnese wordt concreet een vraaggesprek tussen de dokter en de patiënt bedoeld. Als je naar de dokter gaat, dan wil je goed geholpen worden Anamnese = Voorgeschiedenis van een ziekte, zoals de patiënt die op vragen van zijn-haar arts vertelt over de periode voorafgaande aan de ziekte (welbevinden, klachten, symptomen) en eerdere doktersbezoeken; met andere woorden: de ziek.. Heteroanamnese. Indien de patïent niet in staat is persoonlijk aan het anamnestisch gesprek zinvol deel te nemen (kind, hoogbejaarde, comatueze patïent of psychisch gestoorde patïent) kan men het anamnestische gesprek voeren met een van de familieleden

Wat is de betekenis van gecompromitteerd? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 5 betekenissen van het woord gecompromitteerd. Door experts geschreven Diagnose Diagnose is het oordeel van de arts over de aard van de ziekte waaraan de patiënt lijdt. De diagnostiek, de leer van de methoden en resultaten van onderzoek, is een van de belangrijkste onderdelen van de medische wetenschap

Patiënt en zorgverlener, partners in Health - Auto-anamnese

 1. 1) Engels:Syndrome ziektebeeld (2) alle symptomen van een ziekte bij elkaar vb: bij het syndroom van Down zie je de volgende kenmerken (3) groep van ve..
 2. Een familieanamnese beschrijft de biologische relatie tussen familieleden en medische aandoeningen in de familie. Hier leest u meer over het belang ervan
 3. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken
 4. 1) Zelfstandig, onafhankelijk: Autonoom zonder bemoeienis van buitenaf kunnen handelen. (2) •op zichzelf staand. (3) niet van iemand of iets afhanke..
 5. Hemianopsie is het gevolg van een hersenbeschadiging, meestal door een beroerte. Mensen met hemianopsie zijn in één gezichtsveld 'blind'. Dit laatste staat tussen aanhalingstekens, omdat er nogal wat variatie bestaat in de mate van blindheid
 6. g van de patiënt; dis is de enige subschaal met items die uit twee onderdele

Zelfstandig, onafhankelijk, op zichzelf staand en niet afhankelijk van of onderworpen aan andere dingen of personen. Wie autonoom is, bepaalt zelf welke doelen hij nastreeft en welke keuzes hij maakt. Hij is niet onderworpen aan de wil van anderen, en moet geen verantwoording afleggen voor zijn acties Het aantal demente patiënten zal de komende jaren aanzienlijk stijgen. Er zijn verschillende vormen van dementie, die ieder een karakteristiek beloop hebben. De geheugenpoliklinieken hebben een belangrijke taak bij het vaststellen van deze ziekte ANAMNESE EN/OF HETERO-ANAMNESE Naam klant : Geboortedatum klant : Datum onderzoek : Zoals bij elke aandoening begint het diagnostisch proces met de anamnese en hetero-anamnese Ook in het kader van het psychiatrisch onderzoek, een vast onderdeel van een CGA, is de autoanamnese essentieel, o.a. om het inzicht en beoordelingsvermogen van de patiënt in te schatten. Ondanks eventuele barrières, zoals communicatieproblemen, angst en cognitieve stoornissen, dient de arts zich in te spannen om zo mogelijk een speciële anamnese af te nemen

betekenis & definitie Indien de patiënt niet in staat is persoonlijk aan het anamnestisch gesprek zinvol deel te nemen (kind, hoogbejaarde, comateuze patiënt of psychisch gestoorde patiënt) kan men het anamnestische gesprek voeren met één van de familieleden of direct betrokkenen zoals mantelzorgers, vrienden en kennissen auto-anamnese heeft geen uitgebreide woordinformatie. Ook op encyclo.nl zijn geen resultaten gevonden voor `auto-anamnese`. Deze woorden staan wél in de database Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Anamnese inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Anamnese en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina. Bij geriatrische patiënten wordt de autoanamnese vaak beperkt door cognitieve of psychiatrische stoornissen en/of functionele beperkingen, zoals neurologische aandoeningen of hardhorendheid. Heteroanamnese van een mantelzorger kan een waardevolle aanvulling geven op de autoanamnese om om toch informatie over de patiënt te kunnen verkrijgen Een autosoom is een chromosoom dat geen geslachtschromosoom (heterosoom) is; bij de mens dus niet het X of Y-chromosoom, maar een van de 22 paar andere chromosomen (het bijvoeglijk naamwoord (adjectief) afgeleid van dit woord is autosomaal).Autosomale eigenschappen zijn eigenschappen die op de autosomen liggen.. Ziekten waarvan de oorzakelijke genen op een autosoom gelegen zijn, vertonen geen.

Anamnese - 25 definities - Encycl

Autoanamnese= De betrokken cliënt is zelf de informant. Heteroanamnese =Interview met partner, ouders, verzorgers of andere verwanten. 10.3.1 Verschillende soorten interviews. Open interview: Zowel vorm als inhoud van het gesprek zijn vrij Een autoanamnese (van patiënt zelf) is hierbij veel betrouwbaarder dan een heteroanamnese of alloanamnese: het verhaal dat een meegekomen persoon vertelt over de ziektegeschiedenis van de patiënt. Geadviseerd wordt dat tandartsen zelf de regie houden bij het afnemen van een anamnese Kenmerken van het psychiatrisch onderzoek pro Justitia. Het psychiatrisch onderzoek pro Justitia steunt, naast het psychiatrisch onderzoek van de onderzochte door autoanamnese en observatie, op zorgvuldige bestudering van de gerechtelijke stukken en de psychiatrische voorgeschiedenis, alsook op de heteroanamnese en de informatie van derden

Naast de autoanamnese (het verhaal van de cliënt over zijn klachten, de aanleiding, het beloof en wat hij er zelf aan gedaan heeft) Ze missen de automatische drive voor betekenis en het groter geheel te zien, maar verwerken informatie fragmentarische en op lokaal niveau lijkheid, dat het afnemen van de autoanamnese on­ mogelijk is geworden, zodat hoogstens inlichtingen kunnen worden ingewonnen van de omstanders res­ pectievelijk van de huisgenoten. Voorts vallen vrij­ weI aIle gegevens weg welke betrekking hebben op gewaarwordingen van de patient tijdens het onder­ zoek

Anamnese (medisch) - Wikipedi

 1. Autoanamnese: door persoon zelf (bv vanaf adolescenten) Heteroanamnese: info van anderen -> best meerdere informanten bv ook school; 2.Observatie 3.Psychodiagnostiek 4.Lichamelijk onderzoek. 2.3.4 Differentiaaldiagnose en comorbiditei
 2. De autoanamnese leverde geen aanvullende gegevens op. Patiënt en diens partner werden ingelicht over de betrekkelijk geringe kans van slagen vanwege het lange interval tussen vasectomie en de eventuele hersteloperatie. ofschoon de betekenis daarvan wellicht wel eens wordt overschat.4
 3. - Ter verificatie, aanvulling en correctie van de autoanamnese - Verkrijgen van een 'objectief' inzicht in cognitief (dis)functioneren initiatief nemen, uitvoeren van plannen etc
 4. Toestand, functioneren en ontwikkeling van het lichaam, evenals het vermogen tot en de wijze van zelfzorg voor het lichaam of aspecten daarvan. 2. Psychisch. Kennis, inzichten, opvattingen, attituden, emoties, denk- en leerprocessen, evenals het vermogen tot en de wijze van zelfzorg voor het psychisch functioneren. 3
 5. De forensisch gedragskundige en zijn kwaliteiten 247 20 Deze vijf werken zijn: De ziener van Simon Vestdijk, De pianiste van Elfriede Jelinek, De voyeur van A. Moravia, Menuet en Eros en de eenzame man beide van Louis Paul Boon. 21 Terwijl Mooij, 2002, p. 75-88 deze roman vanuit antropologisch perspectief bespreekt, doe
 6. Richtlijn Forensische Geneeskunde Beoordeling intoxicaties bij ingesloten personen Vastgesteld door het FMG; 1e versie april 2007, herziening in mei 2019, geldig tot mei 2022. Deze richtlijn is beschikbaar via www.ggdkennisnet.nl zoeknummer 42442 en www.forgen.nl. Inhoudsopgav

betekenis - Genootschap Onze Taal Onze Taa

1 1. Psychopathologie: van diagnostiek tot therapie 1.1 psychopathologie en wetenschap 1.1.1 omschrijving en situering begrip duikt op tegen het einde van de 19e eeuw in anglo- Amerikaanse cultuur: gebruikt als verzamelbegrip voor all College-aantekeningen, college depressie Samenvatting Organizations in Action - H 1 - 7 Werkstuk Annotatie bij een uitsprak van de hr - cijfer avv Tentamen 26 juli 2015, vragen College-aantekeningen, compleet Practicum - Aantekeningen practica psychiatri De juridische betekenis. van medische richtlijnen wordt anders gedenatureerd. 61. In de boven gememoreerde jurisprudentie van de Centra-le Raad valt de tendens waar te nemen dat de verzeke

autoanamnese. Wanneer de patiënt hier zelf niet toe in staat is of als meer informatie nodig. betekenis van zijn gedrag en belevingen. Psychiatrische thuiszorg. Personen met een depressie en hun familie kunnen een beroep doen op gespecialiseerde. zorg aan huis - Afgelegde autoanamnese(s) - Heteroanamneses (gezinsleden, familie, andere naasten, werkgever, collega's, sport- en/of verenigingsleven) - Overige zaaksgebonden relevante gegevens. Hof Den Bosch 15 mei 2012, LJN. 'Objectief' heeft de betekenis van. Richtlijn Forensische Geneeskunde Beoordeling intoxicaties bij ingesloten personen Vastgesteld door het FMG; 1e versie april 2007, herziening in oktober 2013, geldig tot oktober 2015. Deze richtlijn is beschikbaar via www.ggdkennisnet.nl zoeknummer 42442 en www.forgen.nl. Inhoudsopgav Woorden als 'duizeligheid', 'doofheid' of 'normaal' kunnen voor arts en patiënt een zeer uiteenlopende betekenis hebben. Hierna wordt met gerichte vragen meer duidelijkheid verkregen over de precieze aard, het debuut en beloop van de klachten De causaliteit en dus de precieze betekenis van deze bevindingen kon deze groep overigens (nog) niet goed aangeven. Deze bevindingen wijzen natuurlijk wel op een organische basis. Alles samenvattend wordt het in toenemende mate waarschijnlijk, dat er sprake is van twee vormen van whiplashletsels

Anamnese: ooit gehoord van deze medische term? Promovendu

Om deze gewenste situatie te verwezenlijken, zullen per regio afspraken met de betrokken partijen gemaakt moeten worden. 6.2 Onderzoek • Autoanamnese: - • het recent gebeurde; klachten, reeds bestaande ziekten, medicatiegebruik De betekenis van proactiviteit omvat dat je van tevoren maatregelen neemt, Autoanamnese: als eerste bron kan je gegevens verzamelen bij de zorgvrager zelf 4 2012 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Omslagontwerp: Cees Brake bno, Enschede Uitgegeven door De Tijdstroom uitgeverij BV, Postbus 775, 3500 AT Utrecht. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen. college inleiding in de forensische psychopathologie datum: dinsdag 21 februari 2017, 17.15 19.00 uur docent: frans koenraadt in deze bijeenkomst wordt d

Heteroanamnese - definitie - Encycl

All the tenses Biomechanica - Een samenvatting gemaakt aan de hand van de cursus en de powerpoints. HP-Examenopdracht-AO Exam 13 Januari 2019, vragen en antwoorden Mondeling frans artikels II PODschemapdf Samenvatting Duurzame Ont 1 Samenvatting%20Ontwerpen Anatomie en fysiologie Psychosociale-zorg-examenvoorbereiding aangepast Notities psychosociale 2014-2015 Oef H2 opl versie 6-10-2016 oef 1. Zet bij elk begrip de betekenis. Hij stelt vragen aan de patiënt zelf (autoanamnese) of aan iemand die voor de patiënt spreekt (heteroanamnese), als de patiënt niet zelf kan spreken 1 is ziekenhuiswerk, het is daarbij een zaak van 'trial and error'. Het vereist een grote souplesse in de hantering van deze middelen. Men komt daarbij op het terrein van de sociaal-psychiater, zij het slechts kortdurend * Een incomplete en onbetrouwbare autoanamnese. Dringend bestaat behoefte aan een volledige en werkelijkheidsgetrouwe heteroanamnese als aanvulling. * In de vele jaren voorafgaand aan het ongeval worden we in het medisch journaal van de huisarts geconfronteerd met een jongeman die getypeerd wordt als nerveus/neurastheen en die de meest uiteenlopende somatische klachten zonder duidelijke. Klinische psychologie study guide by Famirak includes 136 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades

Heteroanamnese - Leiden University Medical Cente

You can write a book review and share your experiences. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN DEPRESSIE. Versie 1.0. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ Multidisciplinaire Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen cliënten met een depressie (2005) Uitgever: Trimbos-instituut, Utrecht (art. no.: AF0605) Datum Goedkeuring 01-03-200 HOGENT - Verpleegkunde - Verpleegkundig redeneren en handelen 1a - 1e jaar Bachelo

wat de betekenis van het voorkomen ervan op een bepaalde leeftijd is in de. ontwikkeling van latere pathologie. Aanvullend onderzoek met inbegrip van. psychopathologische aspecten is noodzakelijk om vooruitgang te boeken wat. betreft de talrijke punten van discussie en controverse die momenteel bestaan Samenvatting Psychopathologie hoofdstuk 1&2 Vermogen-W7 - Antwoorden + Vragen Labo Vermogenelektronica wekelijks testje W7 6 - mkjvjtvitjvjvoéor Samenvating Verkennen van de wereld- ruimte vanafdisruptieve psychopathologi Instantie. Rechtbank 's-Gravenhage zp Assen. Samenvatting. Betrokkene, Nigeriaanse, werd tijdens een controle uitgevoerd op grond van de APV ('prostitutiecontrole') werkend aangetroffen in een seksclub

Wat is de betekenis van gecompromitteerd - Ensi

 1. Door aan deze omstandigheid betekenis te hechten, miskent het Hof dat de rechtsgeldigheid van een ontbindende voorwaarde niet afhangt van verklaringen of gedragingen van de werkgever betreffende.
 2. Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Céline Van De Walle El cáncer de mama: Un glosario para intérpretes neerlandésespañol Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in het Tolken 2014 Promotor Prof. Dr. Hildegard Vermeiren Vakgroep Vertalen Tolken Communicatie !
 3. Project1_Opmaak 1 23-09-14 16:29 Pagina 1. Martini Health & Science. 10 2014. Wetenschappelijk Magazine Martini Ziekenhuis nr 1 / jaargang
 4. Als de betekenis van woorden wegvalt, blijft over dat wat ertussen mensen is: de verhouding en de gevoelens. Dementerenden reageren sterk op de non-verbale. aspecten in het gedrag van de ander. Familie en hulpverleners hebben nogal eens te. hoge verwachtingen van een dementerende. Er kan dan ergernis optreden bij de patiënt. of het gevoel van.
 5. aberratus 4. v.h. lensoppervlak). • sferische ~ afwijking. v.e. gekromd brekend oppervlak, zodat de. stralen die er van uitgaan, niet in één pun

Diagnose - 25 definities - Encycl

 1. Syndroom - 17 definities - Encycl
 2. Familieanamnese Huisarts en Genetic
 3. Tractusanamnese - definitie - Encycl
 4. Autonoom - 23 definities - Encycl
 5. Wat is eenHemianopsie? - hersenaandoening - Hersenstichtin

heteroanamnese - de betekenis volgens Piet van der Ploe

Huisarts, blijf bij je klinische leest! Huisarts

 • Verschil jacuzzi en bubbelbad.
 • Prolactinoom gewichtstoename.
 • Hazelnootbomen.
 • Amores perros Trailer.
 • Halifax Canada.
 • Lichte vracht 5 zitplaatsen Ford.
 • MacBook not finding SD card.
 • Bake my Day Groningen.
 • Survival betekenis.
 • Uitleg voorzetsels.
 • GTA 5 cheats PS4 wapens.
 • Camping Veluwe met zwembad en hond.
 • Vroedkunde loon.
 • Projectorganisatie nieuw delft.
 • Martinez Amstelveen.
 • Black Friday stoffen.
 • De Tomaso Mangusta te koop.
 • Zomer versiering.
 • Konijnenhokken voor binnen.
 • Schotse Collie herplaatser.
 • Festival benodigdheden huren.
 • Vlag Nieuw Zeeland.
 • Glijbaan zelf maken.
 • Vacature röntgen.
 • Ons Amsterdam inloggen.
 • Plak teksten.
 • Guhl kleur.
 • Voorstellingen Utrecht.
 • Einde ISS.
 • Tipi tent Blokker.
 • Thema hier woon ik peuters.
 • Synology c2 inloggen.
 • Loempia Lidl.
 • Dienst Speciale Interventies.
 • Verkenners Tribalwars.
 • Tweedehands be Antiek.
 • Schaduwdoek rechthoek gamma.
 • Stempelaar.
 • Kleurprenten Bumba.
 • Quetzalcoatl Azteken.
 • Gyoza maken.