Home

Openbaarmaking uitspraak

Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken. (Ned. recht) is, volgens art. 9 b 4° W. v. Str., een der bijkomende → straffen. Lit.: Pompe, Ilandb. Ned. Strafrecht (1935, 230 vlg.). Ook in het Belg. recht is o. een bijkomende straf, voorzien door art. 18 van het Strafwetboek voor de zwaarste misdaden. De bekendmaking van het vonnis is eveneens. De Rechtspraak heeft voor openbaarmaking van uitspraken (content) en ECLI-gegevens (metadata) een RESTful webservice ingericht. Deze webservice kan worden bevraagd om documenten en/of metadata geleverd te krijgen in xml-formaat. Het bevragen van de ECLI-index is hierbij gescheiden van het opvragen van uitspraakdocumenten Direct na de openbaarmaking staat de uitspraak in het uitsprakenregister op rechtspraak.nl. Ongeveer 30 min. na de uitspraak wordt het persbericht verstuurd en wordt een nieuwsbericht geplaatst op Rechtspraak.nl/Organisatie/CBb. De uitspraak kan worden bijgewoond. Ter zitting kunt u een papieren uitdraai krijgen De Rechtspraak moet met een werkwijze komen die recht doet aan de externe functie van de openbaarheid van uitspraken, zodat ook belangstellenden die niet over een zaaknummer beschikken, eenvoudig de tekst van een specifieke uitspraak kunnen raadplegen

In het eerste lid van artikel 4 zijn enkele procedures benoemd waarvan publicatie is geïndiceerd op grond van de wet of het maatschappelijk belang. In de procedures genoemd onder (b) en (c) heeft de rechter in de wet de mogelijkheid om openbaarmaking van zijn uitspraak op te dragen Uitspraak voorzieningenrechter openbaarmaking boetebesluiten huizenhandelaren executieveilingen. 12-09-2013. ACM heeft in totaal 77 handelaren beboet wegens een inbreuk op artikel 6 van de Mededingingswet door het onoirbaar beïnvloeden van de prijs bij executieveilingen openbaarmaking van het vonnis strafrecht: het openbaarmaken van het rechterlijk vonnis is een van de bijkomende straffen welke worden opgesomd in art.. Er zijn drie bijkomende vormen van straf: ontzetting van bepaalde rechten, verbeurdverklaring en openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Bij ontzetting van bepaalde rechten als straf kan worden gedacht aan de ontzetting uit het kiesrecht (zowel actief als passief) als het recht om op te treden als raadsman (advocaat) als het niet meer mogen dienen in het leger De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat of belastingadviseur heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen: Gegron

Uitspraken en nieuws. Uitspraken; Nieuwsoverzicht. Nieuwsoverzicht. Blijf op de hoogte van het laatste rechtspraaknieuws en uitspraken. Bekende rechtszaken. Bekende rechtszaken. Op deze speciale pagina vindt u informatie over rechtszaken die veel aandacht krijgen in de media Neem kennis van de definitie van 'openbaarmaking'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'openbaarmaking' in het grote Nederlands corpus Open­baar­ma­king en pu­bli­ca­tie van uit­spra­ken in vreem­de­lin­gen­za­ken. Elke werkdag maakt de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken in vreemdelingenzaken openbaar. Op deze pagina vindt u een overzicht met nummers van vreemdelingenzaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak vandaag om 14.00 uur uitspraak doet Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) heeft zich samen met het ministerie van LNV verzet tegen openbaarmaking van persoonlijke gegevens. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk. We hebben ons tot en met de hoogste rechter verzet tegen publicatie van deze gegevens omdat de persoonlijke levenssfeer van ondernemers en hun gezinnen hiermee wordt geschonden

In de uitspraak van 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3410, heeft de Afdeling onder verwijzing naar haar uitspraak van 30 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1390, overwogen dat het uitgangspunt bij elke vorm van openbaarmaking is dat eenieder toegang kan verkrijgen tot de volledige tekst van uitspraken Uitspraak rechtbank over openbaarmaking op grond van de Instellingswet ACM. 06-03-2019. De rechtbank Rotterdam heeft op 28 februari 2019 uitspraak gedaan over de afwijzing van een openbaarmakingsverzoek door de ACM. Eiser had gevraagd om informatie die betrekking heeft op een aan de ACM wettelijk opgedragen taak Uitspraak. Geluid: openbaarmaking (hulp, bestand) Woordafbreking. open·baar·ma·king; Woordherkomst en -opbouw. Samenstellende afleiding van openbaar en de stam van maken met het achtervoegsel -in Met de PAS-uitspraak van de Raad van State kwamen de ruim 3.000 PAS-melders, grotendeels boeren, in de problemen. Ook de groep ondernemers die zonder melding erop mocht vertrouwen in een legale situatie te zitten, kwam in de knel. LTO Nederland heeft zich samen met andere landbouwpartijen ingezet om een uitweg te bieden aan deze ondernemers

Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Openbaarmaking geldleningsovereenkomst tussen gemeente en medewerker terecht geweigerd In een uitspraak van 17 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:112) laat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uit over de reikwijdte van de relatieve weigeringsgrond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer uit artikel 10 lid 2 sub e van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Het Centraal Insolventie Register (CIR) Iemand die failliet verklaard is of waar surséances van betaling of de Wsnp op van toepassing is, staat geregistreerd in het Centraal Insolventie Register (CIR).De Rechtspraak.nl beheert het CIR. Meer uitleg over het CIR vindt u op deze pagina van de Rechtspraak. In het CIR kunt u zoeken of een persoon is toegelaten tot de Wsnp De openbaarmaking van onderzoeksresultaten is een verplichting die in de Wet arbeidsvreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon (WML) en de Wet allocatie arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) is opgenomen. De regels zijn van kracht sinds 1 januari 2016 Indien de uitspraak mondeling wordt gedaan en beroep wordt ingesteld, moet de beslissing alsnog schriftelijk worden uitgewerkt. De secretaris zendt een afschrift van deze uitspraak toe aan de directeur, de klager en de beroepscommissie. Openbaarmaking uitsprake

Wat is de betekenis van Openbaarmaking van rechterlijke

openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. het niet anoniem publiceren van de rechterlijke uitspraak. Minder specifiek: bijkomende straf; Zie ook Deze uitspraak kan inmiddels als bestendige rechtspraak worden beschouwd. Niet altijd is op voorhand duidelijk of een openbaarmaking uit eigen beweging daadwerkelijk zijn grondslag vindt in art. 8 Wob en daarmee in aanmerking komt voor een toets aan art. 10 Wob Uitspraak rechtbank Rotterdam over weigering openbaarmaking door ACM 10-06-2020 De rechtbank Rotterdam heeft de Autoriteit Consument & Markt ( ACM ) in het gelijk gesteld in haar beslissing over een openbaarmakingsverzoek Advies 'Openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken voor sportbonden' Inleiding Jaarlijks worden er door Nederlandse sportbonden duizenden tuchtrechtuitspraken gedaan. Een tuchtrechtelijke uitspraak bevat altijd informatie over personen, de betrokkenen. Zelfs al

Raad van State stelt openbaarmaking uitspraak uit Afgelopen maandag 4 februari is door de Raad van State bekend gemaakt dat er een uitspraak zou zijn inzake het bestemmingsplan en natuur- en omgevingsvergunning van Windpark Koningspleij op woensdag 6 februari Tweede uitspraak: producent melatonine-houdende producten komt op tegen openbaarmaking inspectierapport De tweede uitspraak gaat over een producent van melatonine-houdende producten die werd geconfronteerd met het voornemen van de IGJ om een inspectierapport over haar openbaar te maken

Uit deze uitspraak valt echter op te maken dat een beroep op artikel 44a lid 9 Gezondheidswet niet bij voorbaat kansloos is. Wel blijkt dat voor een succesvol beroep op deze bepaling goed aan de voorzieningenrechter moet worden uitgelegd dat en waarom de openbaarmaking in strijd komt met de doelen van de openbaarmaking, met verwijzing naar onderbouwende stukken Greenpeace wees in dat verband op lopende verzoeken op openbaarmaking bij gewasbeschermingsmiddelen: de uitspraak van het College van het Beroep voor het Bedrijfsleven met prejudiciële vragen over het verzoek om openbaarmaking aan het Ctgb van De Bijenstichting en dat uiteindelijk tot het bijenarrest zou leiden, en; het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 8 oktober 2013, ECLI:EU:T. Openbaarmaking van door tuchtrechter uitgesproken berispingen en geldboetes: de gevolgen voor de zorgverlener en diens sociale omgeving en het belang ervan voor burgers Sinds juli 2012 worden namen van zorgverleners met een berisping of geldboete openbaar gepubliceerd Vervolgens is er de uitspraak van 25 september 2019, waarin de Afdeling zich moest buigen over de weigering tot openbaarmaking van namen van ambtenaren van een gemeente. Degene die om openbaarmaking van de informatie had verzocht voerde aan dat deze informatie niet geweigerd mocht worden, omdat de namen en functies van een aantal van deze ambtenaren op LinkedIn is terug te vinden de Straf Van Openbaarmaking Der Rechterlijke Uitspraak (1885): Boddaert, Jacob Eduard: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven

Teleurstelling bij de tegenstanders van Zwarte Piet na de openbaarmaking van de uitspraak voor de vergunning van de Sinterklaasintocht van 2013, door de Raad van State Een belangwekkende uitspraak voor de overheidspraktijk en voor het debat in de Eerste Kamer over de Wet open overheid. Die wet gaat immers uit van een meer actieve houding van bestuursorganen waar het openbaarmaking betreft en maakt dit expliciet voor besluitenlijsten (zie artikel 3, tweede lid, aanhef en onder d, Wet open overheid en C.N. van der Sluis, 'De Wet open overheid in de. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'openbaarmaking', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Tweede uitspraak: producent melatonine-houdende producten komt op tegen openbaarmaking inspectierapport. De tweede uitspraak gaat over een producent van melatonine-houdende producten die werd geconfronteerd met het voornemen van de IGJ om een inspectierapport over haar openbaar te maken vraagde gegevens niet om openbaarmaking voor eenieder had gevraagd, was niet van doorslaggevend belang, aldus de Afdeling. De uitspraak van 10 mei 2017 is verder interessant ter zake de reikwijdte van de op grond van artikel 3, vierde lid van de Wob bestaande verplichting voor het bestuursorgaa Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan in een al lang lopende beroepsprocedure over openbaarmaking van studies over imidacloprid. In deze procedure waren naast het Ctgb ook de Bijenstichting en BayerCropScience betrokken. Het CBb heeft het besluit van het Ctgb tot openbaarmaking van een aantal studies, en het vertrouwelijk houden van andere, vernietigd. Het. Openbaarmaking Artikel 394 Plicht tot openbaarmaking van de jaarrekening 1. » Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak. Afdeling 12. Bepalingen omtrent rechtspersonen van onderscheiden aard Artikel 399 [Vervallen per 15-10-1993] Artikel 400 Financiële instellingen die geen bank zij

Open Data van de Rechtspraak Rechtspraa

Beschrijving De Rechtspraak heeft voor openbaarmaking van uitspraken (content) en ECLI-gegevens (metadata) een RESTful webservice ingericht. Deze webservice kan worden bevraagd om documenten en/of metadata geleverd te krijgen in XML-formaat. Het bevragen van de ECLI-index is hierbij gescheiden van het opvragen van uitspraakdocumenten Voorts heeft de Afdeling het bij de rechtbank ingestelde beroep van Greenpeace gegrond verklaard, de besluiten van 6 november 2012, 4 december 2012 en 15 januari 2013 vernietigd, voor zover daarbij is beslist over openbaarmaking van de documenten met nummers 34, 122, 210, 631, 969, 973, 1027, 1043, 1075, 1104, 1114, 1136, 1332, 1411, 1563, 1679, 1686 en 1722, de uitspraak van de rechtbank voor.

Verhouding Gemeentewet/Wob bij oplegging geheimhouding ná

Het Zaakverloopregister op Rechtspraak.nl is voor anderen dan partijen die bij een rechtszaak zijn betrokken, geen toereikende wijze van openbaarmaking van uitspraken van de bestuursrechter. De Rechtspraak moet dit aanpassen, zodat ook belangstellenden die niet over een zaaknummer beschikken eenvoudig de tekst van een specifieke uitspraak kunnen raadplegen. Dat bepaalde de Afdeling. Actieve openbaarmaking besluitenlijsten college: hoe zit het met persoonsgegevens? Op 28 februari heeft de Afdeling uitspraak gedaan over de actieve openbaarmaking van besluitenlijsten van het college en daarop vermelde persoonsgegevens.Wat speelde er?Appellant heeft een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)

Bekendmaking/publicatie van uitspraken CBb Rechtspraa

 1. Nederlands: ·meervoud van het zelfstandig naamwoord openbaarmaking
 2. Neem kennis van de definitie van 'openbaarmaking van informatie'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'openbaarmaking van informatie' in het grote Nederlands corpus
 3. In de uitspraak van 31 januari 2018 wordt deze jurisprudentie gepreciseerd. De Afdeling overweegt dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zich verzet tegen openbaarmaking van namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden
 4. de Straf Van Openbaarmaking Der Rechterlijke Uitspraak: Boddaert, Jacob Eduard: Amazon.n
 5. Openbaarmaking inspectiegegevens IGJ. De uitspraak van de rechtbank is onder andere van belang omdat er een (wettelijke) omslag gaat plaatsvinden met betrekking tot de openbaarmaking van gegevens door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 6. Openbaarmaking leidt tevens tot extra belasting voor hun partner of gezin. Stoppen met werken Ruim de helft van de zorgverleners met een berisping of geldboete overwoog te stoppen met werken, tegen ruim een derde van de zorgverleners met een waarschuwing (waarschuwingen worden niet openbaar gemaakt)
 7. Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland

Zaakverloopregister is geen toereikende wijze van

Informatie openbaarmaking uitspraak vergunning Sinterklaasintocht 2013; Informatie openbaarmaking uitspraak vergunning Sinterklaasintocht 2013. woensdag 5 november 2014 13:30 Binnenland. Dit is een origineel bericht van Raad Van State Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'uitspraak', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken De Rechtspraak publiceert dagelijks uitspraken op de website rechtspraak.nl. Maar lang niet alle uitspraken worden gepubliceerd. Publicatie van uitspraken: niet alles Het is niet mogelijk om alle rechtelijke uitspraken te publiceren. Dit komt onder andere omdat uitspraken niet 1-op-1 mogen worden gepubliceerd. Het overgrote deel van de uitspraken moet eerst worden geanonimiseerd. Daarnaast. RAAD VAN STATE OORDEELT OVER OPENBAARMAKING ASBESTOVERTREDINGEN 22 september 2017. In een uitspraak van 2 augustus 2017 oordeelde de Raad van State (de hoogste Nederlandse bestuursrechter) dat Inspectie SZW de namen van asbestsaneerders mag publiceren op internet, als een overtreding is geconstateerd Alle openbaarmaking citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net

Overzicht van zorgverleners die een maatregel of bevel opgelegd hebben gekregen door een tuchtcollege of door de Inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Sommige maatregelen beperken een zorgverlener in de beroepsuitoefening. Een volledige beroepsbeperking betekent dat iemand (tijdelijk) uit het BIG-register wordt verwijderd (doorgehaald) De aangevallen uitspraak en het besluit van 11 december 2008 komen voor vernietiging in aanmerking. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (ABRvS 10 november 2010, AB 2010/319, JB 2010/276, JOR 2011/37) is ook in geval van een voorgenomen spontane openbaarmaking ingevolge art. 8 lid 1 Wob een nadere afweging van belangen geboden Forum voor Democratie vindt dit onbestaanbaar in een rechtsstaat, en eist volledige openbaarmaking. In principe worden alle uitspraken gepubliceerd op de site Rechtspraak.nl, maar dat blijkt dus niet in alle gevallen te gebeuren. De FVD stelt hierover Kamervragen aan minister Schouten van Landbouw en aan minister Dekker (rechtsbescherming)

De Onderwijsinspectie is door de rechtbank Den Haag teruggefloten betreffende de vaststelling en openbaarmaking van haar rapporten in het kader van de vierjaarlijkse reguliere onderzoeken op VO-scholen. De rechtbank heeft een uitspraak gedaan in een kort geding procedure die de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs voor vier scholen tegen de Onderwijsinspectie had aangespannen Het plaatsen van links, hyperlinks of embedded links, op websites naar die radiostreams leidt weliswaar tot meer luisteraars, maar dit wordt door het Europese Hof gezien als promotie en niet als een (nieuwe) openbaarmaking. Uitspraak. Ondanks de uitspraak van het Europese Hof komt SENA in 2015 toch weer met een bodemprocedure tegen de website Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken betekenis & definitie (Ned. recht) is, volgens art. 9 b 4° W. v. Str., een der verkoop van eetwaren tegen woekerprijzen, vervalsching van eetwaren, enz. Ten slotte kan de o. van de rechterlijke uitspraak ook door de burgerlijke partij ten titel van schadevergoeding geëischt worden. Zij is.

Selectiecriteria uitspraken Rechtspraa

Categorie: uitspraken - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Its projects are supported by academic researchers from. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'accidenteel' in het grote Nederlands corpus. openbaarmaking, vernietiging, accidenteel verlies of wijziging. eurlex-diff-2018-06-20. Doel van de verordening:. Uitgebreide vertaling voor openbaarmaking (Nederlands) in het Spaans. openbaarmaking: openbaarmaking [de ~ (v)] zelfstandig naamwoor Openbaarmaking onder kenmerk: 13842 / 01.078.0173 Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van het besluit van 15 december 2020, kenmerk 13842 / 01.078.168 tot oplegging van een bestuurlijk boete aan Virtual Coin Gaming N.V. bij uitspraak van 10 november 2010,.

Uitspraak voorzieningenrechter openbaarmaking

 1. Nieuw advies openbaarmaking tuchtrechtuitspraken. Bureau Brandeis, heeft in opdracht van NOC*NSF en het Instituut Sportrechtspraak het door hen uitgebrachte advies Openbaarmaking tuchtrechtuitspraken uit 2014 aangepast aan de huidige inzichten en wetgeving
 2. wie kan me helpen met deze zin: Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used
 3. isterie van LNV hoeft voorlopig geen gegevens van PAS-melders openbaar te maken. Het

Openbaarmaking van het vonnis - definitie - Encycl

 1. openbaarmaking (ook: proclamatie, afkondiging, verklaring, bekendmaking, aangifte, uitspraak, declaratie, afroep, betuiging, verkondiging) volume_up. proclamation {znw.} openbaarmaking. volume_up. Dutch Naar verwachting zal de Raad op 19 maart 2001 in dat verband een besluit nemen over de openbaarmaking van bepaalde soorten documenten van.
 2. ister de voorzieningenrechter geïnformeerd dat met de openbaarmaking van het rapport zal worden gewacht tot de uitspraak van de Afdeling op het beroep. De
 3. Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Daar tegenover staat dat openbaarmaking van bepaalde gegevens het belang van een of meer partijen onevenredig kan schaden,.
 4. g van onevenredige benadeling of bevoordeling van betrokkenen

Welke straffen kent het Nederlandse recht? Wet & Rech

Uitvoering uitspraak rechtbank over openbaarmaking melding aan Inspectie SZW. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 februari 2019 uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 10 januari 2019, 18/1077 Uitgangspunten bij openbaarmaking van bestuursrechtelijke uitspraken tijdens de coronacrisis De uitbraak van het coronavirus heeft ertoe geleid dat gerechtsgebouwen enige tijd gesloten werden. Vervolgens heeft de rechtspraak gezocht naar een tijdelijk alternatief voor het houden van openbaarmakingszittingen openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. 2 Ten aanzien van misdrijven die worden bedreigd met een vrijheidsstraf of een geldboete of ten aanzien van overtredingen die worden bedreigd met een vrijheidsstraf kan in plaats daarvan een taakstraf worden opgelegd Uit de uitspraak blijkt niet waarom de openbaarmaking van de persoonsgegevens bijdraagt aan het verschaffen van openbaarheid en transparantie over besluitvorming van het college. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling over de wijze waarop de belangen bij openbaarmaking van besluitenlijsten moet worden afgewogen Actieve openbaarmaking, ook dan geldt artikel 6, vijfde lid van de Wob In ondermeer zijn uitspraak van 15 december 2010 heeft de Afdeling geoordeeld dat de Wob van toepassing is op een actieve openbaarmaking, indien het gaat om informatie die een bestuurlijke aangelegenheid betreft

Beroepsprocedure belastingaanslag of boete Rechtspraa

Video: Rechtspraak.nl - Zoeken in uitsprake

openbaarmaking - Nederlands definitie, grammatica

2 Uiterlijk binnen vier weken nadat de adviezen zijn ontvangen heeft openbaarmaking plaats en wordt daarvan mededeling gedaan in de Staatscourant of een andere vanwege de overheid algemeen verkrijgbaar gestelde periodiek. Van een gehele of gedeeltelijke niet-openbaarmaking wordt op gelijke wijze mededeling gedaan Zaakverloopregister Rechtspraak.nl biedt geen toereikende wijze van openbaarmaking uitspraken 30.04.2019 De Raad van State oordeelde dat het zogenoemde 'Zaakverloopregister' op Rechtspraak.nl niet toereikend is om uitspraken van de bestuursrechter te publiceren

Openbaarmaking en publicatie van uitspraken in

LTO Noord teleurgesteld in openbaarmaking PAS-melders De

 1. Het Openbaar Ministerie kan als enige verdachten dagvaarden voor de strafrechter. Het OM geeft leiding aan het strafrechtelijk onderzoek. Het OM werkt samen met politie en ander partners aan een veilige rechtvaardige samenleving. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het Openbaar Ministerie kan zelfstandig straffen opleggen in de vorm van een strafbeschikking
 2. 5 De openbaarmaking, bedoeld in het eerste lid, geschiedt niet eerder dan nadat tien werkdagen zijn verstreken na de dag waarop het besluit aan belanghebbende bekend is gemaakt. 6 Bij de openbaarmaking wordt vermeld of tegen een besluit tot oplegging van een bestuurlijke boete of een besluit als bedoeld in artikel 22, tweede lid , een rechtsmiddel is ingesteld dan wel of daartoe de.
 3. g van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen

The Utrecht University Library Special Collections contain many extensive collections of manuscripts, pre-1901 printed works, more recent rare and valuable printed works, and maps and nautical chart De Afdeling overweegt dat uit een eerdere uitspraak volgt dat namen van ambtenaren persoonsgegevens zijn en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zich tegen openbaarmaking kan verzetten, waarbij van belang is dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking in de zin van de Wob De uitspraak is bovendien in lijn met het voorgenomen besluit om alleen calamiteitenrapporten van de IGJ zelf actief openbaar te maken op grond van het recent in werking getreden artikel 44 Gezondheidswet. Interne calamiteitenrapporten die door een zorginstelling zelf zijn opgesteld, zijn nadrukkelijk uitgesloten van openbaarmaking Milieudefensie Westerveld teleurgesteld over uitspraak . Volgens Eiting heeft de toezichthouder slechts het belang van openbaarmaking van milieu-informatie zwaarder laten wegen

Uitgangspunten bij openbaarmaking van bestuursrechtelijke

Voor de openbaarmaking van voorwetenschap geldt als hoofdregel dat voorwetenschap, die rechtstreeks betrekking heeft op de betrokken uitgevende instelling, de uitspraak van 18 februari 2011 van de Rechtbank Amsterdam, LJN: BP5069. Brochure Handel met voorwetenschap Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands

Categorie: openbaarmaking van het vonnis - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields De straf van openbaarmaking der rechtelijke uitspraak DSpace/Manakin Repository. De straf van openbaarmaking der rechtelijke uitspraak. Authors. Boddaert, Jacob Eduar De Rechtbank vindt het aangewezen om verdachte - mede gelet op zijn strafblad - te ontzetten uit het recht de beroepen van bestuurder en stierfokker uit te oefenen voor de duur van 6 jaar en de openbaarmaking van de uitspraak te gelasten in het vakblad Boerderij Vandaag. De kosten, begroot op € 3.000, komen voor rekening van verdachte Auteursrecht geeft de maker van een werk het uitsluitend recht om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Ofwel: alleen de maker mag bepalen of een werk gepubliceerd en gekopieerd mag worden. Embedden is geen kopiëren en is ook geen publiceren, omdat het blijft staan waar het staat en als het toch al toegankelijk was voor iedereen met een internetverbinding, wordt het ook niet. De documenten worden per zelfstandig onderdeel beoordeeld waarbij, naast artikel 11, alleen de hier opgenomen weigeringsgronden een reden kunnen vormen voor het (gedeeltelijk) niet verstrekken van informatie.Lid 1 bevat absolute weigeringsgronden die, indien aan de orde, moeten leiden tot geheimhouding. De in lid 2 opgenomen gronden zijn relatieve weigeringsgronden

Milieudefensie en Nigeriaanse boeren winnen van Shell"Uitspraak EU-Hof verzekert openbaarheid van klinischeNEN 3140 inspectiesSamenvatting Materieel strafrecht: - Werkboek IIIT & Recht | itenrecht

Openbaarmaking blijft in zoverre n de Wob, onder vermelding van pecifieke belastingplichtige heb oudingsbepaling van artikel 67 der vermelding van 67 AWR. ik 14 januari 2021 Onze referentie Wob )onlijke levenssfeer zwaarder dan maak ik dus niet openbaar. onleesbaar gemaakt onder Grote ondernemingen Kantoor Amsterdam Datum 11, Dat kan voor ons reden zijn om alsnog tot openbaarmaking over te gaan. Deze werkwijze is gebaseerd op de Wet van 26 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, waarin alle wet- en regelgeving waarop de ACM toeziet is gestroomlijnd Uitspraak: Wob en adviezen van advocaten In navolging van haar uitspraak van 21 september 2011 ( ECLI:NL:RVS:2011:BT2132) overweegt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) in haar uitspraak van 24 juni 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1942) dat ook adviezen van niet tot de kring van de overheid behorende derden, documenten kunnen zijn bestemd voor intern beraad Zo ook Rijkswaterstaat in de kwestie die heeft geresulteerd in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 februari 2016. In deze uitspraak is nog eens helder uiteengezet op welke gronden openbaarmaking van een taxatierapport, dat wordt gebruikt ten behoeve van het minnelijk overleg ter voorkoming van onteigening, op grond van de Wob kan worden geweigerd Onlangs deed de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak in hoger beroep met betrekking tot het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dat Greenpeace drie jaar geleden deed tot openbaarmaking van alle documenten vanaf 2005 die betrekking hebben op de vergunningverlening voor de bouw van de energiecentrales en de aanpassingen op en rond de Eemshaven Met wijziging van de Gezondheidswet en Jeugdwet is openbaarmaking van toezicht- en uitvoeringsgegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op veel grotere schaal mogelijk dan op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). De wijzigingen van de Gezondheidswet en de Jeugdwet treden vandaag - 1 februari 2019 - in werking

 • Hippo omnivore.
 • Comment récupérer son compte PSN sans adresse mail.
 • Decathlon massage.
 • Beste gimbal GoPro.
 • Spreekbeurt boerderij.
 • Spreekbeurt bouwen.
 • U2 One Tree Hill.
 • Gulden snede tekenen.
 • Fuji camera HEMA.
 • Eankopen.nl review.
 • Met welk sterrenteken beleeft Ram zijn grote liefde.
 • Fiat Scudo benzine.
 • Kersttoernooi tvh.
 • Real life horror game.
 • Superman created.
 • Herinneringsring van trouwringen.
 • Ford Ranger Wildtrak te koop.
 • Volkswagen Scirocco air ride.
 • Cosmos: A Spacetime Odyssey season 2.
 • Warlock 5e.
 • Zomervakantie 2021 basisonderwijs.
 • Sappi Maastricht vacatures.
 • Hoge boom inkorten.
 • San Vincenzo Italië.
 • Online kleuren voor volwassenen.
 • Zakjes bedrukken.
 • Kreeft a la nage opwarmen.
 • Krullen kapsels.
 • Chirohemd Banier.
 • Idiocracy Netflix.
 • Man In The Mirror tabs Guitar.
 • Termaat Tattoo.
 • Nerf Aanbieding Action.
 • Cyste na ooglidcorrectie.
 • Tondeuse kapsel.
 • Goocheltrucs met munten.
 • GAS boete blaffende hond.
 • Bijtende vissen Griekenland.
 • Kleine plastic diertjes.
 • Treblinka proces.
 • Nostalgische kerstkaarten kopen.