Home

Besluit BRP

1 In verband met de verstrekking van gegevens uit het persoonskaartenarchief, het schakelregister en het centraal archief van overledenen, bedoeld in artikel 49 van het Besluit BRP, wordt een vergoeding in rekening gebracht aan een derde, behoudens in verband met verstrekkingen overeenkomstig artikel 3.3 van de Wet BRP en verstrekkingen aan de betrokkene van hem betreffende gegevens

wetten.nl - Regeling - Regeling basisregistratie personen ..

Staatsblad 2013, 493 Overheid

 1. ister JenV als bestuursorgaan voor diens taken met betrekking tot het intrekken van het Nederlanderschap en het aanwijzen van de werkzaamheden van de gecertificeerde instellingen (jeugdreclassering) als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang
 2. Dit staat beschreven in artikel 3.3 Wet BRP en bijlage 4 van het Besluit BRP. Een onderzoeksinstelling kan voor het uitvoeren van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek gegevens uit de BRP krijgen. Zo krijgen academische ziekenhuizen gegevens uit de BRP voor het uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek
 3. De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP zijn opgenomen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland
 4. Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). De wijziging dient ten eerste voor het aanwijzen van de werkzaamheden van privaatrechtelijke werkgevers van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) als werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang voor zover deze noodzakelijk zijn voor de opsporingstaken van hun boa's
 5. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) past met ingang van 1 oktober 2019 de modelautorisaties aan voor gegevenslevering aan gemeenten als buitengemeentelijke afnemers (GABA). Meer informatie vindt u in de toelichting bij dit besluit

Overheid.nl Consultatie Wijziging Besluit BRP & Besluit ..

Het ontwerp van een besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van een werkgever zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon van buitengewoon opsporingsambtenaren en van de werkzaamheden van de gezaghebber van een openbaar lichaam als door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang Besluit BRP. De Wet BRP maakt het mogelijk dat een ingeschrevene per derde kan aangeven of hij verstrekking wel of niet wil toestaan. Hij kan hierbij kiezen uit de derden die door de minister van BZK systematisch gegevens verstrekt krijgen, en waarvoor in bijlage 4 Besluit BRP is aangegeven dat verstrekkingsbeperking mogelijk moet zijn Wanneer een schuldeiser een gerechtsdeurwaarder inschakelt worden door diverse partijen kosten gemaakt. De kosten komen in beginsel voor rekening van de persoon met schulden Kabinet besluit tot periode van bezinning operatie BRP Er komt een periode van bezinning voor de werkzaamheden om de Basisregistratie Personen te moderniseren, de operatie BRP (oBRP). Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namens het kabinet dit besluit genomen vanwege de nieuwe planning van het programma oBRP en het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland

In het Besluit BRP worden de bestuursorganen aangewezen die bevoegd zijn een verzoek te doen aan de minister van BZK tot inschrijving van een persoon in de BRP als niet-ingezetene en in bepaalde gevallen verplicht zijn aan de minister van BZK opgave te doen van de gegevens over een niet-ingezetene. Het CVZ en het ZiN waren als zodanig aangewezen Besluit ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP) Gepubliceerd op de gemeentepagina in Hét Gemeentenieuws van 27 januari 2021. Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de BRP van de gemeente Neder-Betuwe staat ingeschreven De cursus BRP-Specialist zorgt ervoor dat medewerkers van de Afdeling Burgerzaken in staat zijn om alle uitvoerende én specialistische BRP-werkzaamheden uit te voeren. De nieuwe wet- en regelgeving komt uitgebreid ter sprake en vervolgens wordt een vertaling gemaakt naar uw uitvoeringspraktijk Na afloop van deze Post HBO-opleiding ken je de bepalingen van de Wet BRP, het Besluit BRP, de Regeling BRP, de bijbehorende circulaires en de eigen verordening. Je draagt de verantwoordelijkheid om mutaties binnen de BRP te verwerken en je weet complexe kwesties te verwerken

Wijziging Besluit BRP en Besluit BSN. Om door de gecertificeerde instellingen verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de jeugdreclassering aan te wijzen als werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden verstrekt en om de minister van V&J in verband met zijn taken gerelateerd aan de intrekking van het. De bekendmaking Gemeente Zeewolde, besluit uitschrijving BRP is gedaan door overheidsinstantie Zeewolde, met omschrijving: Gemeente Zeewolde, besluit uitschrijving BRP Bekijk de officiële publicatie door naar de bron te gaan Volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP mag het college een persoon uitschrijven als het adres onbekend is. Het college heeft besloten om deze persoon uit te schrijven uit de BRP. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op een adres in Nederland ingeschreven. Naam: J.P.H. Hartkamp ; Adres: Groenewoudseweg 1-13, 3945 BB Cothe

Gebruikte afkortingen | Begroting 2021

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Hierin staat bijvoorbeeld wie u bent, waar u woont, of u getrouwd bent of kinderen heeft. De gemeente houdt deze gegevens bij. Als u verhuist naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met u mee Besluit ambtshalve uitschrijving . Dit item is verlopen op 21-01-2021. Gegevens bekendmaking; Publicatiedatum: 07-12-2020: Soort bekendmaking: Overig: Uit onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet meer woont op het adres waar hij in de basisregistratie personen (BRP) geregistreerd staat Er komt een periode van bezinning voor de werkzaamheden om de Basisregistratie Personen te moderniseren, de operatie BRP (oBRP). Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namens het kabinet dit besluit genomen vanwege de nieuwe planning van het programma oBRP en het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) Op deze pagina vindt u Besluit radiofarmaceutische producten (Brp) ,geldend tot en met 30 juni 2007. U kunt de volledige tekst van Besluit radiofarmaceutische producten, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en kamerstukken hier inzie

BESLUIT van 28 november 2013, Stb.2013, 494, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen en het Besluit basisregistratie personen. WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit BRP en het Besluit BSN (Kamerstuk 27859-130) Indiener: Erik Ziengs, Kamerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Brief commissie aan bewindspersoon. 21-12-2018 Voorhang Ontwerpbesluit BRP. Leer met zelfvertrouwen de wet, het besluit en de regeling BRP toe te passen! Inleiding De Wet BRP biedt de basis voor de verwerking van persoonsgegevens van ingezetenen en niet-ingezetenen en vormt de juridische basis voor de komende ontwikkeling naar een moderne basisregistratie personen

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; waarom u het niet met het besluit eens bent; uw handtekening. Indien u beschikt over DigiD kunt u uw bezwaarschrift ook indienen via onderstaande link . Juridische grondslag. Ons besluit tot uitschrijving uit de BRP is gebaseerd op artikel 2:22 van de Wet BRP De 'Opleiding BRP Specialist' stelt medewerkers in staat om de specialistische BRP-werkzaamheden uit te voeren. Met alle recente en toekomstige ontwikkelingen is het belangrijk de BRP door en door te kennen. Daar gaan we hiermee voor zorgen Het besluit tot stopzetting noemt de verenging 'een triest moment, ook omdat doelstellingen die waren geformuleerd, nu nog langer op zich laten wachten. De stappen die gezet moeten worden om ooit toch tot een nieuwe BRP te komen, zullen wellicht een veelvoud kosten van de middelen die nodig waren om het programma succesvol af te ronden Het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp) zijn de twee belangrijkste rechtspositieregelingen voor medewerkers van de Nederlandse politie. In deze regelingen staat beschreven waar je recht op hebt en wat je plichten zijn als je bij de Nederlandse politie werkt Informatie in de basisregistratie personen (BRP) Het verstrekken van persoonsgegevens gaat zeer zorgvuldig. De gemeente is verplicht om uw gegevens te verstrekken aan de afnemers van de Basisregistratie personen (BRP), zoals de rijksoverheid en de Belastingdienst

Besluit basisregistratie personen (Brp) De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt vervangen door de Wet basisregistratie personen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bood partijen in juni 2013 de mogelijkheid om te reageren op het Besluit Basisregistratie Personen (Brp) Op 10 oktober 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) het voorstel tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) en het Besluit burgerservicenummer (Besluit BSN) aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het wijzigingsvoorstel omvat twee inhoudelijke wijzigingen van het Besluit BRP en enkele meer technische en tekstuele. artikel 3.11 van de Wet BRP en artikel 42 van het Besluit BRP niet is toegestaan. 6. Voldoen aan verzoeken om inzage van ingezetenen, tenzij dit op grond van wet of besluit niet geoorloofd is. 8 In Amsterdam is de rol van gemeentelijke verstrekker (kortweg: verstrekker) door Bij het ingaan van een Ministerieel besluit dient hier de standaardwaarde te worden opgenomen. Datum vertrek uit Nederland: 08.13.20-nee: De datum van vertrek naar het buitenland. Bij ambtshalve uitschrijving is dit de datum waarop de betrokkene schriftelijk van het voornemen tot ambtshalve uitschrijving mededeling is gedaan De leergang BRP-Specialist behandelt op een heel praktische manier de nieuwste wet- en regelgeving (met name de Wet BRP) en de actuele uitvoeringsprocedures. De systematiek van het actualiseren c.q. corrigeren van gegevens en van de persoonslijst, het nieuwe gemoderniseerde BRP-stelsel en de nieuwe BRP-gegevensset zijn belangrijke items die worden besproken

Staatsblad 2017, 315 Overheid

september 2016 Is de Verstrekkingsbeperking uit de Wet Basisregistratie Personen van toepassing op het berichtenverkeer tussen gemeente en jeugdhulpaanbieder? De Wet Basisregistratie Personen kent een zogenaamde verstrekkingsbeperking, die inhoudt dat burgers kunnen aangeven dat hun persoonsgegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen niet mogen worden gedeeld met derden Dit besluit heeft geen gevolgen voor de BRP-straten. Afgelopen dagen zijn regelmatig vragen bij het COA binnengekomen of het besluit van de minister van invloed is op de BRP-straten. In de BRP-straten worden asielzoekers ingeschreven in de Basisregistratie Personen Een uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, wordt stopgezet U kunt een bezwaar indienen als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, een belastingaanslag of parkeerboete. Melding buitenruimte en corona noodverordening Ziet u mensen die zich niet houden aan de noodverordening covid-19 Uitschrijven BRP (Besluit) Woensdag 18 december 2019. 2 adressen, zie onder. Uitschrijven brp (besluit). De betreffende lokatie ligt in de wijk Roelofarendsveen in de buurt Roelofarendsveen. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Kaag en Braassem en is gevestigd op Westeinde te Roelofarendsveen. Bekijk alle bekendmakingen in Roelofarendsvee

Brief besluit ambtshalve uitschrijving BRP (PDF, 72,3 kB) Brief voornemen ambtshalve uitschrijving BRP (PDF, 73,8 kB) Bent u het niet eens? Bent u het niet eens met het besluit? Alleen als u belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken. Stuur uw. Vergunnings type: overig De bekendmaking Bekendmaking besluit opneming van het gegeven 'opheffen adres en vertrek uit Nederland' in de Basisregistratie Personen (BRP) is gedaan door overheidsinstantie Sittard-Geleen, met omschrijving: Bekendmaking besluit opneming van het gegeven 'opheffen adres en vertrek uit Nederland' in de Basisregistratie Personen (BRP

Bekendmaken volgens de Gemeentewet De manier waarop gemeentelijke vaststellings-, wijzigings- en intrekkingsbesluiten met betrekking tot algemeen verbindende voorschriften moeten worden bekendgemaakt en beschikbaar gesteld, is geregeld in de artikelen 139 en 140 van de Gemeentewet en de daarop berustende artikelen 1, 5 en 6 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving. Heeft u de Brochure Naamswijziging doorgenomen en vastgesteld dat u in aanmerking komt voor naamswijziging? Dan kunt u de aanvraagprocedure starten. De procedure verloopt via een aantal vaste stappen. Houdt u rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 9 maanden besluiten Basisregistratie personen (BRP) parkeervergunningen (geen gehandicapten) omgevingsvergunning voor uitwegen; Besluiten urgentieverklaringen wonen (Eenvoudige) besluiten inzake horeca; Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat bezwaren uit bovenstaande categorieën toch nog door de Commissie Bezwaarschriften behandeld worden

BRP BRP - Digitale Overhei

 1. Tot slot heeft het besluit als doel om te regelen dat historische gegevens in de BRP, m.u.v. de burgerlijke staat gegevens, niet langer als authentiek worden aangemerkt en dat de MvBZK i.p.v. de gemeenten gegevens van burgers uit de BRP kunnen verstrekken aan het Caribische deel van het Koninkrijk op verzoek. Einddatum consultatie: 3 februari 2017
 2. isterieel besluit zijn opgeschort (opschorting reden = M)
 3. Hierbij zend ik u het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit BRP en het Besluit BSN1. De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 3.3, vierde lid, van de Wet basisregistratie personen en heeft betrekking op de aanwijzing van werkzaamheden die worde
 4. Besluit. Na beoordeling van uw verzoek wordt een besluit genomen. Let op! Uw verzoek kan worden goedgekeurd: de BRP wordt dan aangepast. Uw verzoek kan worden afgewezen: de BRP wordt dan niet aangepast. Als u het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u daartegen in bezwaar gaan. In het besluit staat uitgelegd hoe u dat kunt doen
 5. Besluit tot uitschrijving BRP. Als wij geen reactie van de betrokken persoon ontvangen, besluit het college om deze persoon uit te schrijven uit Nederland. Deze persoon staat dan niet meer op een adres ingeschreven. Ook deze besluiten publiceren we in het Contact en op het Gemeenteblad

BRP-besluiten - Rijksdienst voor Identiteitsgegeven

Dan past de gemeente de BRP direct aan. Wordt uw aanvraag afgewezen? Dan past de gemeente de BRP niet aan. U kunt daartegen in bezwaar gaan. In het besluit dat u krijgt, staat uitgelegd hoe u dat kunt doen. Doet u uw aanvraag online? Dan krijgt u uw besluit ook online. U kunt bij uw aanvraag aangeven dat u het besluit liever via de post wilt. Welke organisaties mogen in de Basisregistratie Personen (BRP) kijken? Toegang tot de BRP wordt in de eerste plaats geregeld door de Wet BRP en meer concreet in het Besluit BRP. Er zijn een aantal organisaties die wettelijk bevoegd zijn om de gegevens te bekijken zoals gemeenten, het UWV, de Belastingdienst, ziekenhuizen, de SVB, pensioenfondsen en onderwijsinstellingen BRP, Hoofdstuk 3 van het Besluit BRP en bijlage 4, 5 en 6 van het Besluit BRP. Deze hulpmiddelen mogen niet op papier worden meegenomen. Instructies De instructie voor de kandidaat is opgenomen in TestVision. K B RV PV M11.28 Kan verschillen beschrijven tussen een afschrift BRP en een afschrift van een akte uit de registers van de burgerlijke.

Daarmee is de voorhangprocedure niet van toepassing op de overige wijzigingsbepalingen van het Besluit BRP en het Besluit BSN die in het ontwerpbesluit zijn opgenomen. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de nota van toelichting 2. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knop Datum 03-12-2016 Redacteur Tisanja Abali Trefwoorden Asielzoekers BRP / GBA / Burgerlijke stand Ingezetene Termijn Omschrijving. Deze internetconsultatie ziet op de wijziging van het besluit BRP. Met dit besluit wordt geregeld dat niet toegelaten vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven eerder, dan na afloop van de nu geldende zes maanden termijn, kunnen worden ingeschreven in de. BRP; h. de ingeschrevene: de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP; i. de verstrekking van gegevens op verzoek: de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tie Na het volgen van deze cursus hebt u een stevige basiskennis van de bepalingen van de Wet BRP, het Besluit BRP, de Regeling BRP en de samenhang tussen deze bepalingen. Deze cursus geeft bovendien een doorkijkje naar de ontwikkelingen die al gaande zijn, maar ook nog op ons af komen met betrekking tot het BRP-stelsel, waarmee gemeenten de komende jaren te maken krijgen

Gebruikte afkortingen | Begroting 2020

Hierin vindt u onder meer: #de wettekst van de Wet BRP #het Besluit BRP #de Regeling BRP #acht circulaires inzake de BRP, waaronder de nieuwe circulaire #BRP en briefadres#;. Uitschrijven BRP (Besluit) Woensdag 28 augustus 2019. 3 adressen, zie onder. Uitschrijven brp (besluit). De betreffende lokatie ligt in de wijk Roelofarendsveen in de buurt Roelofarendsveen. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Kaag en Braassem en is gevestigd op Westeinde te Roelofarendsveen. Bekijk alle bekendmakingen in Roelofarendsvee

Basisregistratie Personen (BRP) Autoriteit Persoonsgegeven

45 bommelerwaard 19 by Kontakt Mediapartners - Issuu

Wijziging Besluit BRP en Besluit BSN Uw kenmerk Ons kenmerk MvH/RvZ/RS/bs/ ATR0197/2018-U149 Bijlage(n) Geachte heer Knops, Op 10 oktober 2018 heeft u het voorstel tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) en van het Besluit burgerservicenummer (Besluit BSN) aan het Adviescolleg BESLUIT van 28 november 2013, Stb. 2013, 493, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen).Inwerkingtreding: 6 januari 2014 (Stb.2013, 494).. WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz Besluit bevolkingsboekhouding: het Besluit bevolkingsboekhouding zoals dat gold op de laatste dag voor de intrekking van de Wet bevolkings- en verblijfsregisters; BRP: De basisregistratie personen, zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Wet BRP; Bewerker: Degene of de rechtspersoon, niet behorende tot de organisatie van d 1. Toezichthouder Basisregistratie Personen (BRP). Wijs de in bijlage 1 genoemde betrokkene aan als toezichthouder Basisregistratie Personen (BRP). Besluit: conform met redactionele wijzigingen. 2. Gunning contractering Wmo-hulpmiddelen: 1. Stem in met de bijgevoegde beoordelingsuitslag van inkoopbureau Inkoop Bureau Midden Nederland en gun aa

optieverklaring dan wel het koninklijk besluit de vermelding in de BRP leidend is. Dit betekent dat als in de BRP alleen het geboortejaar wordt vermeld, in de bevestiging of het koninklijk besluit ook uitsluitend het geboortejaar wordt opgenomen. B Paragraaf 2/1-1-g Toelichting ad artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, HRWN wordt hernummerd to besluit: vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Twenterand 2018 Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Twenterand, nadere invulling aa Koos besluit zijn reis toch door te zetten en vertrekt. Tijdens zijn buitenlandse avontuur wordt hij geconfronteerd met de gevolgen van zijn BRP-uitschrijving: zijn AOW wordt stop gezet. Ook ondergaat Koos in Spanje een zware operatie

Art. 44 Artikel 44 Besluit basisregistratie personen ..

 1. Gemeente Zeewolde, besluit uitschrijving BRP dinsdag 2 februari 2021 Verkeersbesluit tot het opheffen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Speenkruid 12 te Zeewolde (intrekken besluit 00500000042255) dinsdag 2 februari 202
 2. Besluiten van bestuursorganen kunnen voor burgers nadelige gevolgen hebben. Maar alleen de burger die belanghebbende is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kan tegen het besluit bezwaar maken. En dat is vaak niet alleen de geadresseerde van het besluit (bijvoorbeeld de aanvrager van een bouwvergunning)
 3. De VNG heeft december 2017 samen met haar partners besloten om het project GVR stop te zetten. Overheidsinstellingen gebruiken verplicht de BRP als ze persoonsgegevens nodig hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten of de berekening van een studietoelage
 4. Zelfevaluatie basisregistratie personen (BRP) 2019. Het college besluit het uittreksel van de zelfevaluatie BRP 2019 te ondertekenen om te voldoen aan de verplichting uit de Wet BRP en kennis te nemen van de managementrapportage. Informatie: Ilse Terpstra Tel: 046 4778148 e-mail : ilse.terpstra@sittard-geleen.n
 5. g op 31 juli 2020. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben
 6. In het kader van de toets op Bijzondere Bijstand kunt u ervoor kiezen om de Basisregistratie Personen (BRP) te bevragen. De BRP bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Ondanks de bestaande validaties, bleek het Inlichtingenbureau een bestandsregel in de rapportage onterecht goed te keuren als u besloot de.
6

Besluiten - Rijksdienst voor Identiteitsgegeven

Overheid.nl Consultatie Wijziging Besluit BRP en Besluit BS

 1. Zoekt u een verordeningen of beleidsnota van de gemeente Bernheze? Alle regelingen vindt u op de website www.overheid.n
 2. gen in Nederland (VFN) op de internet consultatie Besluit basisregistratie personen. De VFN waardeert de mogelijkheid die wordt geboden aan belanghebbenden om te reageren op het voorliggende besluit
 3. ister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris Financiën over het inschrijven in de Basisregistratie Persoon (BRP.
 4. g eenmalig gebruik NAW-gegevens uit BRP Besluit: Toestem
 5. Besluit. Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen de bijhouding van de persoonslijst(en) van onderstaande perso(o)n(en) op te schorten, omdat onderstaande perso(o)n(en) niet meer woonachtig of bereikbaar zijn op het adres, dat in de Basisregistratie personen (BRP) staat. Dit bleek uit een ingesteld adresonderzoek
 6. g Ambtenaar burgerljke stand Het beoordelen van een aanvraag voor toestem
 7. gsplanprocedures, het verkrijgen van een omgevings-, omzettings- of splitsingsvergunning, bent u bij ons aan het juiste adres. Onze specialisten hebben meer dan dertig jaar ervaring.

Persoonsgegevens opvragen of aanpassen (BRP) U kunt uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) bekijken, laten aanpassen of verwijderen. Aanpassen van de adresgegevens is alleen mogelijk als de gemeente of een andere instantie een fout heeft gemaakt Bekijk het profiel van Yeter Yen op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Yeter heeft 19 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Yeter en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien U moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Groningen. De gemeente neemt een besluit over uw verzoek binnen 4 weken. U krijgt hiervan bericht per post of e-mail. U kunt alleen een verzoek indienen voor het wijzigingen van uw eigen persoonsgegevens BRP 25 Het nemen van een besluit op grond van artikel 2.60 B&W Teammanager BRP BRP 26 het besluit op een verzoek om gegevens te verstrekken uit de basisadministratie ingevolge de artikelen 3.3, 3.5, 3,6, 3.8, 3.9 e

Gebruikers van de Basisregistratie personen (BRP

Publicatie besluit ambtshalve opneming van gegevens in de brp. De betreffende lokatie ligt in de wijk Centrum in de buurt Centrum. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Venray en is gevestigd op Raadhuisstraat te Venray Sinds het opstellen van de begroting 2021-2024 zijn enkele besluiten genomen en zijn er aanvullingen en correcties nodig op de ramingen in de begrotingen van de komende jaren. Het gaat onder meer om een nieuwe aanbesteding van de brandverzekering van gemeentelijke gebouwen, Boete BRP en briefadres besluit of plan. Als u een zienswijze indient, kan de gemeente dit meenemen in het definitieve besluit Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken. Dit kan als een besluit over u gaat, of als het voor u gevolgen heeft. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Beroep indiene •bespreking Wet BRP, Besluit BRP en Regeling BRP •samenhang met andere relevante wet- en regelgeving en circulaires •relatie tot LO, HUP en HOP •bestuurlijke boete •relatie met de registratie van niet-ingezetenen in de RNI •brondocumentenstelsel in de BRP •verstrekkingen uit de BRP •structuur huidige persoonslijst (GBA

Vergunningen en bekendmakingen in Wintelre-kom - Oozo

(Verordening BRP); 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft, voor zover nodig, terugwerkende kracht tot en met 6 januari 2014 waarop de Wet BRP in werking is getreden. Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering van 9 juli 2014 mevr griffie Besluit opschorting opname gegevens BRP: Publicatiedatum: 12-03-2020: U woont niet meer op het adres waar u volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft besloten uw persoonslijst niet meer bij te houden Uit onderzoek van de gemeente Harlingen is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP) Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van: Basisregistratie Personen (BRP) Het laatst in de basisregistratie per-sonen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe verblijfplaats i

Basisregistratie Personen - Wikipedi

Voorgesteld besluit. De medewerkers van Bureau Legitiem tot 1 januari 2023 aan te wijzen als onbezoldigde ambtenaren die ingevolge artikel 4.2 van de wet BRP belast zijn met het toezicht en de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wet BRP) Dit besluit en de reactiebrief ter kennis brengen van de gemeenteraad. Registratienummer 2016-002946; Notitie Registratie personen op verblijfsaccommodaties en in BRP. Voorstel eenheid Veiligheid en Recht De raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem nemen dagelijks vele beslissingen. Om te voorkomen dat inwoners niet betrokken of hun belangen niet meegewogen worden bij besluiten, zijn er procedures in wet- en regelgeving vastgelegd Besluit: 1. Kennis nemen van de planning van het besluitvormingsproces van de P&C documenten voor dit jaar; 2. De jaarkalender aan te bieden aan de agendacommissie van de raad. Samenvatting: In deze kalender beschrijven we welke planning & control documenten in 2021 worden opgesteld Met het verzoek van 2020-0000101768, hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en het dagelijks bestuur van het gemeentelijke samenwerkingsverband genoem

Wijziging Besluit BRP ivm aanwijzing werkzaamheden (boa's

Kabinet besluit tot periode van bezinning operatie BRP

Woning Raadhuisstraat 17 Venray - Oozo
 • Alcudia Garden Tripadvisor.
 • Binnenkort te koop Veendam.
 • MyMinfin Kadaster.
 • Kornoelje florida 'Rubra.
 • Hierapolis Pamukkale.
 • Iron Man tekenen.
 • Pesto gehaktsaus.
 • Geefa Almelo.
 • Wat kost een hond zonder stamboom.
 • G Shock kopen.
 • The most liked video on YouTube not music 2020.
 • AirPort Extreme versies.
 • Kerstgedichten voor partner.
 • What is ATX.
 • Wat is mijn camera waard.
 • Storm radar live.
 • Legerbasis Wallonië.
 • Pasfoto Zoetermeer meerzicht.
 • Reis boeken Amerika.
 • Glycyrrhiza glabra.
 • Wimperextensions Leidsche Rijn.
 • YouTube com Yellow coldplay.
 • Robot hond speelgoed review.
 • Weer Aosta.
 • Luizen bestrijden Oma Weet raadt.
 • Oefencross Gorssel.
 • Eigen gedrag veranderen.
 • Concat pictures online.
 • PowerPoint poster template a3.
 • Architraaf 70mm.
 • Oplader PlayStation 4 controller Intertoys.
 • Nagels verlengen met rubberbase.
 • Fox MTB kleding Outlet.
 • GlamSmile Antwerpen.
 • Vergoeding column schrijven.
 • Gilgamesh Project.
 • Hoe krijg je een soa.
 • Dolfinarium opvang.
 • Decoupage met behang.
 • Italiaanse salade vegan.
 • Windows vista release date.