Home

Modernisme literatuur

Modernisme is het totaal van vernieuwende stromingen in de kunsten en de westerse maatschappij die vanaf het eind van de 19e eeuw opkwamen als reactie op het estheticisme en realisme in de toenmalige kunst. Vanaf de helft van de twintigste eeuw ging het modernisme over in het postmodernisme, dat deels een reactie op en deels een radicale voortzetting van het modernisme is. Vooral na de Eerste Wereldoorlog komen de modernisten in verzet tegen de traditionele opvattingen en vormen. Modernisme 1914 - 1945 (Tussen de oorlogen (= interbellum)) GROTE KUNSTSTROMING. Ze willen radicaal andere kunst maken. Van de klassieke oudheid - 19e eeuw is de kunst een representatie van de werkelijkheid. In de moderne kunst gaat het meer om de kunst zelf (onze gevoelens etc). Het gaat om de kunst zelf! Open je hart! Laat zien wie je bent

Binnen het Modernisme zijn er talrijke verschillende richtingen. Drie daarvan zijn van groot belang voor zowel de literatuur als de schilderkunst: expressionisme, dadaïsme en surrealisme. Drie andere - kubisme , futurisme en constructivisme - horen in de eerste plaats bij de beeldende kunst maar hebben ook enige invloed gehad op de letterkunde Wanneer we spreken van 'het modernisme in de literatuur', verwijst die term naar het woord 'modern' in deze laatste betekenis. Naast modernistische romanschrijvers zijn er ook modernistische dichters. Zij vormen in de begin twintigste-eeuwse literatuur een aparte groep,. Meestal plaatsen we modernistische literatuur tussen 1910 en 1940. Het gaat dus om literatuur uit een roerige periode. Een periode waarin ontwikkelingen die in de 19e eeuw waren ingezet, zoals democratisering en industrialisatie, een hoge vlucht namen. De steden groeiden snel Vergelijking met modernistische literatuur. Zowel de modernistische als de postmodernistische literatuur betekenen een breuk met het realisme van de negentiende eeuw, waarin een verhaal werd verteld vanuit een objectief of alwetend perspectief. In de ontwikkeling van de personages verkennen ze beide het subjectivisme Modernisme is een beweging in de literatuur die in de 20e eeuw overheersend was, gekenmerkt door een sterke en bewuste breuk met de traditionele stijlen van proza en poëzie. Postmodernisme daarentegen was een reactie tegen het modernisme en werd gekenmerkt door zijn afhankelijkheid van verhalende technieken zoals onbetrouwbare verteller, fragmentatie, parodie, enz

Een aantal opeenvolgende culturele shocks, zoals: de uitvinding van de auto, het vliegtuig en telefonie, WOI (1914-1918), de Russische Revolutie (1917), de opkomst van het feminisme (suffragettes) en WOII (1939-1945), zette het Modernisme in gang Het modernisme is een verzamelnaam voor vernieuwende stromingen in de kunsten en de westerse maatschappij tijdens de eerste helft van de 20e eeuw

In de brede betekenis van het modernisme als vernieuwingsbeweging van de periode 1910-1940, vooral op het gebied van de literair-technische experimenten gelden auteurs als Joyce, Proust, Gide, Svevo, Faulkner, Woolf e.a. als modernisten Literatuur: moderne literatuur van 1945 tot heden De geschiedenis van de Nederlandse letterkunde heeft sinds de Middeleeuwen een groot aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Bij elke literaire periode horen kenmerken en topstukken Begrippenlijst over Overzicht literaire stromingen voor het vak nederlands en de methode Op nieuw niveau. Dit verslag is op 25 februari 2016 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo

Kenmerkend voor het modernisme in de literatuur zijn het gebruik van niet-traditionele technieken (zoals Stream of consciousness in de roman en montage in de poëzie) en het hyperbewustzijn waarmee de werkelijkheid wordt geregistreerd en geïnterpreteerd Literatuur is een term uit de wereld van de boeken.Literatuur zijn teksten waarvan men vindt dat ze meer waarde hebben dan 'gewone' teksten. Het gaat dus om bijzonder knappe gedichten, verhalen, toneelstukken of andere teksten die als kunstwerken beschouwd worden. Reisgidsen, kookboeken en knutselboeken zijn dus geen literatuur. Deze boeken zijn immers gewoon bedoeld om informatie te geven Modernisme verzamelnaam voor allerlei radicaal andere stromingen (historische avant-garde) In literatuur en schilderkunst: expressionisme, dadaïsme, surrealisme In beeldhouwkunst: kubisme, futurisme, constructivisme (invloed literatuur) 3 invloedrijke voorgangers Baudelaire Fleurs du Mal (1857) gedichten met een gevoel van walging, verveling met als enige ontsnapping de dood Mallarmé taal is niet in staat om de wereld volledig te beschrijven; woorden en werkelijkheid vallen niet samen b) De cultuurbeweging die rond de Eerste Wereldoorlog tot ontwikkeling kwam, wordt het Modernisme genoemd. Binnen het Modernisme worden talrijke stromingen onderscheiden, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze een radicaal nieuwe kunst voorstonden. Welke stromingen zijn er te onderscheiden In deze literair-historische lezing belicht literatuurwetenschapper Liesje Schreuders de achtergronden van de modernistische literatuur. Niemand lijkt precies te weten wanneer die begon en wanneer die ophield. Dat de Eerste en de Tweede Wereldoorlog er van grote invloed op waren, er als het ware de kaders van aangeven, lijkt echter onbetwist

Literatuur: Tachtigers, jaren 90, avant-garde en modernisme De geschiedenis van de Nederlandse letterkunde heeft sinds de Middeleeuwen een groot aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Bij elke literaire periode horen kenmerken en topstukken Samenvatting over Hoofdstuk 6 t/m 9, moderne literatuur voor het vak literatuur. Dit verslag is op 8 juni 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo postmodernisme. De term postmodernisme is een overkoepelende aanduiding voor een breed scala van cultuurproducten, zoals literatuur, beeldende kunst, architectuur, muziek, dans, toneel, fotografie etc. De benaming werd in de jaren '60 van de 20 ste eeuw voor het eerst gebruikt in de Verenigde Staten voor het werk van Jack Kerouac. Hoewel het postmodernisme chronologisch na het modernisme. Modernisme in de literatuur Hoewel de historische avant-gardebewegingen (zoals expressionisme, futurisme, dadaïsme en surrealisme) zeker tot het modernisme behoren, wordt de term ook gebruikt voor afzonderlijke schrijvers die geen deel uitmaakten van een van die radicale bewegingen het modernisme 16-01-2013. het modernisme. Franse literatuur, pijpen, horloges, kleine glaasjes, knikkers, vlinders, insecten, veren en kaarten. Hiermee stelde hij nostalgische kijkkastjes samen: 'shadow boxes' noemde hij ze, en 'theaters van de poëzie'. Meestal hadden de kistjes een thema,.

Wat de ernstige literatuur uit deze periode in het algemeen typeert, is het thema van het sociale verval. Het modernisme was een internationale beweging in vooral de beeldende kunsten en de letteren. Het Amerikaanse publiek kwam in aanraking met het modernisme op de geruchtmakende 'New York Armory show' uit 1913, waar kubistische schilderijen werden tentoongesteld Bel, JHC 2003, Modernisme in de Nederlandse literatuur. in J Baetens & S Houppermans (eds), Modernisme(n) in de Europese letterkunde 1910-1940. Peeters, Leuven, pp. 45-66 In de literatuur betekent dit eclecticisme onder meer dat de grenzen tussen literatuur en lectuur soms vervagen, evenals de grenzen tussen de verschillende genres: in ogenschijnlijk realistische teksten duiken ineens elementen op uit de griezelliteratuur, een genredat vrijwel steeds tot de triviale literatuur behoort modernisme. Stroming en periode in de westerse literatuur van de eerste helft van de 20ste eeuw, gekenmerkt door stilistische experimenten, twijfel aan traditionele waarden, en een geloof in de verheffende functie van literatuur. Zie ook T.S. Eliot, Gide, Hemingway, Joyce, Musil, Proust en Virginia Woolf Modernisme is ontstaan in het begin van de 20 e eeuw en eindigde in de jaren '60. Komt je kustwerk uit die periode, dan bestaat er een grote kans dat het om moderne kunst gaat. Binnen het modernisme bestaan een aantal stromingen

expressionistische literatuur Expressionistische literatuur Expressionisme == uitdrukkingskunst, [Frans/lat.'expression' = 'uitdrukking']. Zie ook Expressionisme Expressionistische Kunst Expressionistische Muziek Expressionisme algemeen Kunstrichting van het modernisme die nieuwe literaire vormen vestigde (dit in tegenstelling tot de traditie van de beschrijvende traditie), die het primaire. Kenmerken van het modernisme in de literatuur. Modernisme is een literaire beweging die in de late 19e eeuw in Latijns-Amerika is ontstaan en tot het tweede decennium van de 20e eeuw heeft geduurd, als antwoord op een groeiende behoefte om nieuwe esthetische patronen op te leggen op het gebied van poëzie Anderzijds onderscheidt het modernisme zich van de avant-garde bewegingen door een extreme subjectivering van literatuur: taal wordt als een 'tweede huid' voor het subject, 'particulier als een vingerafdruk'. Verschillende vormen en aspecten van het modernisme komen aan de orde

Literary modernism, or modernist literature, originated in the late 19th and early 20th centuries, mainly in Europe and North America, and is characterized by a self-conscious break with traditional ways of writing, in both poetry and prose fiction writing.Modernism experimented with literary form and expression, as exemplified by Ezra Pound's maxim to Make it new Modernisme is een stroming in de literatuur die in de 20e eeuw overheerste, gekenmerkt door een sterke en bewuste breuk met de traditionele stijlen van proza en poëzie. Het postmodernisme daarentegen was een reactie tegen het modernisme en werd gekenmerkt door zijn afhankelijkheid van verhalende technieken zoals onbetrouwbare verteller, fragmentatie, parodie, enz Tot de stadia van het modernisme behoren de achtergrond in de negentiende eeuw, het uiterlijk tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw, de definitieve grondwet in 1930 en de daaropvolgende evolutie in de loop van de tijd, tot geleidelijk aan wat we vandaag kennen als postmodernisme (Mastin, 2008)

Modernisme - Wikipedi

 1. g ze willen radicaa
 2. Wat is modernisme. Modernisme is een beweging in de literatuur die plaatsvond in de late 19e en vroege 20e eeuw, voornamelijk in Noord-Amerika en Europa. Het modernisme markeert een sterke en weloverwogen breuk met de traditionele stijlen van proza en poëzie
 3. Door deze gedichten veranderde de Nederlandse literatuur volledig en ontstond het modernisme. Carry's gedichten kregen de term 'damesproza'. Dit was geen compliment, want het betekende juist dat het truttig en overdreven gedetailleerd was en vol stond met vrouwelijke psychologisering
 4. gsbewegingen in architectuur, kunst, muziek, literatuur en toegepaste kunst. Modernisme bloeide tussen de jaren 1860 en 1940; bij voorkeur tot 1945 toen de Tweede Wereldoorlog eindigde
 5. g, die reikt van de poëzie van Emily Dickinson en de verhalen van Ernest He

het modernisme Futurisme Het futurisme (1909-1916) ontstond in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog in Italië. 3 De literatuur heeft tot hiertoe alleen een stilstand van het denken, de extase en de loomheid geëerd, wij willen de lof zingen van de agressieve beweging,. Dit is een kort informatiefilmpje over het Modernisme. Alle fotos/geluiden in deze video zij van hun rechtelijke auteurs. Ik gebruik deze alleen voor educati.. Werkstuk over Modernisme voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 4 april 2006 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo Ook op dat gebied verzet dit boek de bakens: nooit eerder werden de banden van de Belgische architectuur, fotografie en film, typografie, literatuur, muziek en podiumkunsten met het modernisme zo uitvoerig en inzichtelijk behandeld als in dit nieuwe standaardwerk

Literatuurgeschiedenis: Filmpjes over schrijvers, literaire werken, stromingen in de kunst, historische gebeurtenissen en en links naar belangrijke literaire werken voor de lessen (literatuur)geschiedeni In de literatuur worden daarom romans gebruikt om de pijnlijke situatie van de arbeidersklasse aan te kaarten (zie fragment uit Daens). Een realist wil de fantastische elementen, zoals die er in de romantiek zijn, vermijden. Er worden nieuwe thema's onderzocht, bijvoorbeeld seksualiteit, erotiek en het alledaagse

Literatuur - modernisme - VWO Modernisme 1914 1945 Tussen

Modernism in Literature does not mean contemporary. In fact, modernism encompasses works of the early 20th century. Read more about this literary movement Samenvatting kunst algemeen modernisme H1. Inleiding: Het modernisme in de twintigste eeuw Door de vlucht die de techniek neemt, eind 19e eeuw, komen er nieuwe toepassingen van elektriciteit, nieuwe communicatiemiddelen en synthetische chemie. Door de komst van de auto en de nieuwe communicatietechnieken, wordt er een nieuwe dimensie van snelheid aan het leven toegevoegd Aansluitend op de nieuwe methode Kern Nederlands maakt Vlogboek video's met leestips bij de hoofdstukken literatuurgeschiedenis.. Vorm of Vent (1914-1940) Over het tijdschrift Forum, kritiek uit de kolonies, Caribische literatuur, het modernisme en de bewustzijnsstroom

Modernisme - de betekenis volgens Literatuur

Postmodernisme als literaire stroming zet zich af tegen het modernisme, maar is tegelijkertijd een voortzetting daarvan. Literatuur. Artikelen op Blackboard. Brian McHale, The Cambridge Introduction to Postmodernism (2015) Een selectie postmodernistische romans en verhalen Supermodernisme is in feite een soort perfectionering van het modernisme. Soms is dit zelfs letterlijk het geval. Functionalistische kantoorgebouwen worden gestript en krijgen een nieuwe (klimaat)gevel en technische installaties, waarmee ze voldoen aan hedendaagse klimaat- en duurzaamheidseisen Het modernisme is een verzamelnaam voor vernieuwende stromingen in de kunsten en de westerse maatschappij tijdens de eerste helft van de 20e eeuw. De term refereert aan een culturele beweging die vooral na de eerste wereldoorlog in verzet komt tegen de traditionele opvattingen en vormen van kunst, architectuur, literatuur, geloof, sociale organisatie en het dagelijks leven Het modernisme is gericht op orde en transcendentie van het toevallige in het bestaan. Romans dienen een afgerond plot te bezitten. Muziek wordt geacht harmonie uit te stralen Het modernisme in Mexico is een artistieke beweging die ontstond aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Het wordt meestal geassocieerd met literatuur, hoewel het ook de rest van de kunst beïnvloedde van schilderkunst tot architectuur. Hoewel er discrepanties zijn over waar hun oorsprong ligt, denken veel bronnen dat het in Spanje en Latijns-Amerika was

Het versplinterde ik: modernisme in de poëzie

Zij uitten juist kritiek op het modernisme van CIAM en presenteerden er hun ideeën en ontwerpen. De term structuralisme voor de architectuur van deze groep werd pas voor het eerst gebruikt in 1973, door Arnaud Beerends in een artikel voor het tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten De postmoderne of postmodernistische literatuur is de manifestatie van het postmodernisme in de literatuur.Het gaat om een intellectuele beweging die zich in de tweede helft van de twintigste eeuw vanuit de Verenigde Staten en Frankrijk in de hele westerse wereld verspreidde als een tegenbeweging tegen de literatuuropvattingen van de modernisten.. In de VS was de term al in gebruik in de jaren. Aan de idealen van het Modernisme en Minimalisme zou Wim Crouwel zijn leven lang vasthouden, ook toen hij daarvoor in de jaren 1970-1980, tijdens de opkomst van Pop Art en Postmodernisme, zwaar bekritiseerd werd. Heldere eenvoud was en bleef voor Crouwel een noodzaak Postmoderne schrijvers en dichters reageren op allerlei manieren tegen de hoge pretenties van het modernisme. Het onderscheid tussen hogere en lagere cultuur is volgens hen kunstmatig. Zij zetten de aanval hiertegen in met de pastiche , de combinatie van culturele elementen, waaronder onderwerpen en genres die eerder niet geschikt werden geacht voor literatuur

Modernisme in de literatuur. James Joyce, Italo Svevo, Marcel Proust, Martinus Nijhoff. Gedrukt boek . Bundel inleidende voordrachten over het modernisme in proza en poëzie. Genre Non-Fictie Onderwerpe Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta

Een dolgedraaide wereld: modernisme in het proza

Modernisme bij kunstboek-kopen.nl. De online kunstboeken specialist Postmodernisme wil zeggen: datgene wat na het modernisme komt. Zowel het vertrou- wen in de objectieve waarneming als in de algemeen geldigheid van het menselijk oor- deels - redeneervermogen heeft de postmoderne mens verloren. Alle waarneming is the- oriebeladen. Daar wordt mee bedoeld dat ieder naar de werkelijkheid kijkt vanuit de.

Modernisme Vanaf begin 20e eeuw deed het modernisme zijn intrede met sleutelfiguren zoals Juan Ramón Jiménez en Rubén Darío. In de tijd rond de Spaanse Burgeroorloog was Federico García Lorca een beroemd dichter. Spaanstalige literatuur vandaag de da De veranderingen in de literatuur van die tijd komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Nazi-Duitsland was net verslagen, heel Europa was fysiek en geestelijk kapot. Hele steden waren platgebombardeerd, er waren veel gewonden en erg veel onschuldige doden. Het doel was nu om de maatschappij weer op te bouwen, zoals het was voor d

het modernisme

Om literatuur enigszins te kunnen begrijpen, heb je ook enige kennis van de geschiedenis nodig. Met name waar het gaat om oudere literatuur, is het handig als je je een beeld vormt van de tijd waarin het geschreven is. Let op: dit onderdeel is in ontwikkeling. Er is dus nog niet over elke periode informatie beschikbaar Categorie: Modernisme Na elk groot verdriet / Volgt vaak een heel mooi lied - Paul Van Ostaijen en zijn Music Hall On september 22, 2016 september 23, 2016 door janlampo in Music Hall , Antwerpen , Baekelmans, Lode , Eerste Wereldoorlog , Emile Verhaeren , Expressionisme , Letterenhuis , Literatuur , Literatuurgeschiedenis , Modernisme , Poëzie 1 reacti

Max Havelaar: samenvatting

Postmoderne literatuur - Wikipedi

Kunstbus - Post-modernisme Vaag gedefinieerd trefwoord van de literatuur- en cultuurkritiek van de hedendaagse tijd. Eén van de eerste broeihaarden van het eigenlijke postmodernisme ontwikkelde zich in de jaren '60 in de literatuurwetenschap van figuren als Leslie Fiedler en Susan Sontag.. Definition. Literary modernism, or modernist literature, has its origins in the late 19th and early 20th centuries, mainly in Europe and North America, and is characterized by a self-conscious break with traditional ways of writing, in both poetry and prose fiction. The horrors of World War I (1914-19), with its accompanying atrocities and senselessness became the catalyst for the Modernist. Anderzijds onderscheidt het modernisme zich van de avant-garde bewegingen door een extreme subjectivering van literatuur: taal, 'particulier als een vingerafdruk', wordt als een 'tweede huid' voor het twijfelende, met zichzelf worstelende subject

Verschil tussen modernisme en postmodernisme in de literatuur

Engels » Modernisme (1906-1965

Modernisme - 16 definities - Encycl

Het modernisme ontstond al aan het eind van de negentiende eeuw in de Verenigde Staten en kwam in het interbellum naar Europa en naar Nederland. Deze bewegingen kwamen in verzet tegen de traditionele opvattingen en vormen van kunst, architectuur, literatuur, geloof, sociale organisatie en dagelijks leven Modernisme en herinnering. 29 augustus 2014 In het tijdschrift De Tsjerne (jaargang 1954) citeert Fokke Sierksma een Friese psychiater die zijn praktijk had in Groningen: 'In Fries moat om geestelijk soun te wurden nei Grins farfarre.. Modernisme | ISBN 9789462300002 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken Liesje Schreuders Literatuurcursussen en lezingen. Nu verschenen bij Uitgeverij Koppernik! U kunt de bundel daar bestellen.. Onder deze wereld bevat zowel gedichten als korte verhalen waarin Liesje Schreuders met omtrekkende bewegingen in de buurt probeert te komen van wat de moderne mens bezielt.Daarvoor keert ze terug naar wat ons uiteindelijk gevormd heeft: het modernisme

James Joyce - Wikipedia

Algemeen letterkundig lexicon · dbn

Literatuur: moderne literatuur van 1945 tot heden Kunst

 1. Met de term postmodernisme wordt het modernisme van sinds de jaren 70 van de twintigeste eeuw bedoeld. Het zou zowel een op de spits drijven van, als een breuk met het modernisme betekenen, waarbij op een paradoxale manier naar de traditie teruggegrepen wordt. Literatuur: M. Bradbury & J. Mc Farlane, Modernism 1890-1930, 1976. D
 2. g van de kunst
 3. Modernisme: Tavernier-E: Amazon.nl. Ga naar primaire content.nl. Hallo, Inloggen. Account en lijsten Aanmelden Account en lijsten Retourzendingen en bestellingen. Probeer. Prime Winkel-wagen. Boeken. Zoek Literatuur & fictie › Genrefictie.
 4. Modernisme in de Scandinavische literatuur Book title Modernisme(n) in de Europese letterkunde Pages (from-to) 259-279 Number of pages 21 Publisher Leuven Document type Chapter Faculty Faculty of Humanities (FGw) Institute Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) Language Undefined/Unknow
 5. 5 Tinten Verder - Historisch - 5 Tinten Verder historische roman e-bundel - een trio download PDF Portia Dacost
 6. We concentreren ons op 6 eigentijdse romans, en warmen op met Zola, de vader van de moderne romankunst. 7 colleges, elk gewijd aan één roman, hun verpakking, hun context in tijd en in de literatuur. Émile Zola, L'Oeuvre - Het meesterwerk (Frans, 1886) Uitgeverij Oevers 2020

Modernisme(n) in de Europese letterkunde: 1910-1940: Baetens, Jan, Houppermans, Sjef, Langeveld, Arthur, Liebregts, Peter: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven Tent. Modernisme. Belgische abstracte kunst en Europa 1912-1930, Gent, Museum voor Schone Kunsten, 02-03-2013, 30-06-2013. - Groepstentoonstelling brengt het Belgische modernisme voor het eerst rechtstreeks in verband met de internationale context omstreeks 1920. Belgische pioniers als Schmalzigaug, Vantongerloo en Donas vonden onmiddelijk aansluiting bij het Italiaanse futurisme, de.

Gay's studie heeft weliswaar het voordeel dat ze niet alleen de beeldende kunst en de literatuur bestrijkt ? de twee domeinen die traditioneel onmiddellijk met het modernisme worden geassocieerd ?, maar ook omvangrijke hoofdstukken wijdt aan muziek en dans, architectuur en vormgeving, toneel en film Literatuur; Bron. NTR; Na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog zoeken dichters en kunstenaars naar nieuwe expressievormen. Deze avant-garde wil breken met de traditionele kunst. De Dada-beweging gaat daarin het verst. Toon letterlijke tekst Toon korte omschrijving. schrijver Dada literatuur Log in om.

Literatuur gedrukte reader (deels Engelstalige teksten) H. Honour en J. Fleming, Algemene Kunstgeschiedenis, Amsterdam, Meulenhoff, 14e uitgebreide en herziene editie, 2009 of later verschenen herdrukken. Studiebelasting ca. 6 uur per week Overige informati Dit indrukwekkende en omvattende overzicht toont aan dat het modernisme veel meer was dan het zoveelste isme. Het was zowel een radicale stijlbreuk als een levenshouding, een ultiem afrekenen met de laatste naweeën van romantiek en academisme, een verfrissende en subversieve filosofie die geloofde in de maakbaarheid van de toekomst. Beeldende kunstenaars 'componeerden' met abstracte vorm en. Decadentisme en Modernisme in de Nederlandse literatuur : een temporeel continuüm. / Goedegebuure, J. In: RHFB Rapports - Het Franse Boek, Vol. 2-3, No. 71, 2001, p. 97-103. Research output: Contribution to journal › Article › Scientific › peer-revie

Expressionisme LiteratuurEngels - personeel | Languages | Geesteswetenskappe | NWU

Begrippenlijst Nederlands Overzicht literaire stromingen

Sonnet
 • Madonna Wikipedia.
 • KiKa Wikipedia.
 • Shrugs betekenis.
 • Master clue anagram.
 • Marktplaats schommelstoel.
 • Meubelplaat massief.
 • Merlijn Oosterhout vacatures.
 • Natto voedingswaarde.
 • USC ASC.
 • Computer 1975.
 • Nodus apicaal.
 • Puma Future Rider.
 • Donker rode hortensia.
 • Date nog niet over ex heen.
 • Zonnestelsel groep 5.
 • Andromeda pictures.
 • Merino wol sokken.
 • LUMC Facilitair Bedrijf.
 • TP Link TL PA8033P review.
 • Dak tuinhuis waterdicht maken.
 • Basisschool IJsselmuiden.
 • Stoppen met blowen boek.
 • Twitter archive.
 • Mini Cabrioni.
 • Albert Heijn den Haag folder.
 • Mi 38.
 • Vuurheer Sozin.
 • Korte verhalen groep 8.
 • Stempelaar.
 • Instapklasje.
 • Antieke schildpad poppen.
 • Kartonnage dozen bekleden met stof.
 • Kruinweg.
 • Guns n roses goffertpark 2018 setlist.
 • The Tonight Show Starring Jimmy Fallon episodes.
 • Wissehaege Hospice.
 • Haakneuzen.
 • Full body workout with weights.
 • COC afkorting.
 • Osteofytose betekenis.
 • Wigan Athletic rivals.