Home

Openbaring Engels bijbel

Openbaring 1 - BasisBijbe

Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten openbaringen - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen. Opzoeken in Linguee; Als vertaling van openbaringen de Bijbel, die, van Genesis tot en met Openbaringen, geen ander gebod leert de openbaring zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [opəmˈbarɪŋ] Verbuigingen: -en (meerv.) verrassende ontdekking - eye-opener. Het was voor haar collega's een openbaring dat zij judokampioene bleek te zijn. - It was a big suprise for her co-workers that she turned out to be a judo champion De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft profetische gedeelten voorkomen, is Openbaring in zijn geheel een strikt profetisch boek (Op 1:3). Dit laatste boek van de Bijbel open-baart onze toekomst en is daarmee een mooie tegenhanger van het eerste boek van de Bijbel dat onze herkomst verklaart. Het gaat in Openbaring over de toekomst van de Heer Jezus. E Bijbel Basics materiaal. Programma's. Series. Informatie. Wereldwijd. Inloggen Gratis account . Openbaring 10 Openbaring 10. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 9 De vijfde engel. 9 1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster 7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel.

Openbaring 7 (NBV) - EO

Het boek Openbaring van Johannes wordt ook wel Apocalyps genoemd. Een apocalyps is een boek waarin God door visioenen (een soort dromen) geheimen aan mensen onthult ('apocalyps' betekent 'onthulling', 'openbaring'). In de Bijbel komen nog meer apocalyptische boeken voor Vraag: Wat zijn de zeven zegels en zeven bazuinen in het Boek Openbaring? Antwoord: De zeven zegels (Openbaring 6:1-17, 8:1-5), zeven bazuinen (Openbaring 8:6-21, 11:15-19), en zeven schalen (Openbaring 16:1-21) zijn de drie opeenvolgende series van eindtijd-oordelen van God. De oordelen worden steeds erger en verwoestender naarmate de eindtijd vordert Bijbel Basics materiaal. Programma's. Series. Bijbelshop. Over het Bijbelgenootschap. Nederland en Vlaanderen. Wereldwijd. Inloggen Gratis account . Openbaring 4 Openbaring 4. BGT 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Bijbel in Gewone Taal (BGT) 3 Brief aan de christenen in Sardes. 3 1 Schrijf aan de engel van Sardes een brief voor de. De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel.Volgens de aanhef gaat het om een openbaring van Jezus aan de auteur, die zichzelf Johannes noemde en schreef dat hij zijn openbaring op Patmos kreeg..

Bijbels Panorama - Het boek Openbaringe

 1. 13 De zesde engel blies op zijn trompet. Ik hoorde een stem klinken uit de vier hoeken van het gouden altaar dat voor de troon van God staat. 14 De stem zei tegen de engel met de trompet: 'Maak de vier engelen los die vastgebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat.' 15 De vier engelen werden losgemaakt
 2. 7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. 8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen
 3. 16 1 16:1-9 Op. 8:6-12 Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel komen die tegen de zeven engelen zei: 'Ga nu! Giet de zeven offerschalen met Gods woede leeg op de aarde!' 2 16:2 Ex. 9:10 Op. 13:16 De eerste engel ging weg en goot zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden, kregen kwaadaardige en pijnlijke zweren. 3 16.

Openbaring 8 - BasisBijbe

18 1 18:1 Ezech. 43:2 Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde. 2 18:2 Jes. 13:21 21:9 34:11-15 Jer. 50:39 Op. 14:8 Met een krachtige stem riep hij: 'Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein. Openbaring van Johannes. Book of Revelation {eigenn.} Mijnheer de Voorzitter, in de Openbaring van Johannes is 666 het boze getal. expand_more Mr President, ladies and gentlemen, in the Book of Revelation the number of the beast is 666 Bijbel Basics materiaal. Programma's. Series. Informatie. Meer over Bijbel Basics. Bijbelshop. Over het Bijbelgenootschap. Nederland en Vlaanderen. Wereldwijd. Inloggen Gratis account . Openbaring 6 Openbaring 6. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 5. 5 1. 5:1 . Jes. 29:11 2 Ik zag een machtige engel. De Bijbel geeft geen exact aantal, maar er blijkt wel uit dat het er ontzettend veel zijn. In een visioen dat de apostel Johannes bijvoorbeeld kreeg, ving hij een glimp op van honderden miljoenen engelen (Openbaring 5:11). Heeft elke engel een naam en een eigen persoonlijkheid? Ja Openbaring vertaling in die woordeboek is Afrikaans - Engels Glosbe, online woordeboek, gratis. Kyk na milions woorde en frases in alle tale

De bijbel in makkelijk Nederlands. Menu weergeven. Openbaring 10. Het boekje 1 Toen zag ik een andere sterke engel uit de hemel komen. Er hing een wolk om hem heen en er was een regenboog om zijn hoofd. Zijn gezicht straalde. Openbaring gebruikt veel tekenen of symbolen die niet letterlijk opgevat moeten worden (Openbaring 1:1). Veel belangrijke entiteiten en symbolen in het boek Openbaring worden al eerder in de Bijbel geïntroduceerd: Jehovah: de ware God en Schepper van alle dingen (Deuteronomium 4:39;. Jezus openbaart aan Johannes de ontwikkeling van de gemeente van Jezus Christus. Zij verwordt vooral tot een schijngemeente (Babel), maar ook komen uit haar de zonen van God voort Openbaring 6. Het Lam maakt de eerste zes zegels los De bijbel in makkelijk Nederlands. De inhoud van de website van BasisBijbel mag niet op enige wijze gekopieerd, verspreid en doorgegeven worden, in gedrukte vorm, digitaal of anderszins, behalve onder onze voorwaarden meest letterlijke openbaring van Jezus Christus. De gedachte is dat de inhoud van dit boek door de Here Jezus te kennen gegeven wordt aan Johannes, dan wel aan zijn engel. In de praktijk is daar helemaal geen verschil tussen. Zijn gezonden engel is Johannes, want men heeft het woord engel laten staan. Engel is een Grieks woord

Openbaring 1 (NBV) - EO

Openbaring 16. 16. De zeven plagen. 1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. 5 En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart,. (Openbaring 9: 1-12) Zij worden geleid door de engel van de bodemloze put, genaamd Abaddon of Apollyon. (Openbaring 9:11) Bij het geluid van de zesde trompet worden vier engelen vrijgegeven om over de aarde te gaan en een derde van de mensheid te vermoorden door vuur, rook en zwavel Lees de Bijbel - Openbaring 8:8,9 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf

Zengari Travel Journal: TRAVEL QUOTES

Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om aan zijn dienaars te tonen 'wat spoedig moet geschieden' (Dan. 2,28), en welke hij in tekenen bekendgemaakt heeft door de zending van zijn engel aan zijn dienaar Johannes, 1:2: die getuigd heeft van het woord Gods, en van het getuigenis van Jezus Christus: al wat hij heeft gezien. 1: In de Bijbel Open biedt dominee Van der Veer hulp bij het lezen van Openbaringen. In deze Bijbelstudie gaat het over het geslachte lam dat regeeert Openbaring. Geavanceerd zoeken. Eerst even verder kijken . Welkom op de site van de Bijbel met Uitleg. Lees de Bijbel in het Engels (King Jamesvertaling) Maak notities en markeer Bijbelteksten; Gratis account aanmaken. Account complete Bijbel met Uitleg en verklaringen; Alle opties van het gratis account; De verkorte Bijbelverklaring van. Openbaringen aan Johannes Hoofdstuk 01_Openbaring Hoofdstuk 02_Openbaring OT Hebreeuws-Engels NT Grieks-Engels Naslagwerken Belijdenissen Een rijke bron Missale Romanum + Afbeeldingen Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst -1- -2-Meer weten over de Psalmen, gezangen,.

Openbaring 17 - BasisBijbe

Kies een Bijbelvers of -gedeelte uit een van de ruim 1200 YouVersion vertalingen in ruim 900 talen. Mensen die je Bijeenkomst bekijken kunnen je verwijzing aantikken om deze in hun Bijbel App venster te bekijken, waar ze hem kunnen voorzien van een Bladwijzer, Markering en meer Tekenen van de eindtijd in de Bijbel: Jezus geeft zes tekenen van de eindtijd in Matteüs 24:3-14. De Bijbel geeft veel andere tekenen van de eindtijd

OPENBARING - Engelse vertaling - bab

 1. Laatste woorden van den engel: 6 18 En hij zeide tot mij: e 19 Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, 20 de God der heilige profeten, heeft 21 Zijn engel gezonden, f om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen 22 haast moet geschieden. 18 Hier begint het besluit of laatste deel dezer openbaring. e Openb. 19:9; 21:5
 2. g
 3. 1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. 2 Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft
 4. 1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur.. 2 En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde.. 3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw.

Wie is die hoer die beschreven wordt in Openbaring 17 en wat voor betekenis heeft zijn voor zowel deze tijd als de eindtijd? De hoer in Openbaring 17 (ookwel Babylon genoemd) is een van de centrale figuren in de profetieën over de eindtijd. Zij is al actief vanaf de start van de eerste gemeenten, maar op het moment is zij extra actief Bijbel en kunst. home » Nieuwe Testament » Openbaring » hoofdstuk 5. Openbaring 5 Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. 2 En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken

De vijfde engel En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van #Luk. 8:31; Openb. 17:8de put van de afgrond gegeven. En hi [21] 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn » voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht ». 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats » is.

Bijbel en kunst. home » Nieuwe Openbaring 18 « Openbaring 17 | Openbaring 19 » snelkiezer . met kanttekeningen. 1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. 2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen. Dus het boek Openbaring is niet een losstaand boek dat je uit de Bijbel kunt weghalen. Het boek Openbaring is het Woord van God voor gelovigen in de eindtijd en een weergave van de oude profetieën in het OT waarvan sommige profetieën ouder zijn dan 3000 jaar! e In Openbaring 13 wordt gesproken over het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Het zijn twee verschillende figuren, die naast elkaar in dezelfde tijd zullen leven en het op een akkoordje zullen gooien. Één van deze twee beesten is de hierboven genoemde antichrist De Bijbel spreekt over de schepping van de engelen, dat houdt dus in dat ze niet eeuwig hebben bestaan (Neh. 9:6; Psalm 148:2,5). Col. 1:16-17 explains: want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen

Openbaring 21. HSV . Vertaling. Annuleren. Bijbeltaal Nederlands. Wijzig Taal {{#items}} 17 En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. 18 En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas Eerste brief: aan Efeze. 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt:. 2 Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet. Beter Bijbel. Test dagelijks je Bijbelkennis. Openbaring in vogelvlucht Als een hulpeloze baby kwam Hij deze wereld binnen. Gewikkeld in doeken deed Hij zijn eerste slaapje in een bed van stro. NU Beter Engels

openbaringen - Engelse vertaling - Linguee woordenboe

Openbaring 14:17 Het Boek (HTB). Ik zag nog een engel uit de tempel in de hemel komen en hij had ook een scherpe sikkel. Lees verder hoofdstuk Openbaring 14. Uitzicht Openbaring 14:17 in verban Openbaring 1:4, Openbaring 1:16 Aantekeningen En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood Openbaring 14:15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 17 En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, ook.

33. Openbaring 17 & 18 - Babylon = Babylon 18-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op donderdag 17 december 2020, te Rijnsburg. Deze studie wil duidelijk maken dat de stad Babylon in het boek 'de Openbaring' werkelijk de stad Babylon is Bijbel in grote letter 6 Matteüs t/m Openbaring (Hardcover). Kenmerken:- NBV Vertaling- Groot letter editie- Matteus t/m Openbaring Een engel vertelt Maria dat ze de moeder van Jezus zal worden, en als Jezus geboren is, verschijnt een heel leger van engelen aan een stel herders. Maar engelen komen veel vaker in de bijbel voor. De bijbel spreekt over hen als geesten die ten dienste van mensen staan. Engelen zijn de hemelvorsten die voor het aangezicht van God staan De Bijbel vermeldt dat een gevolg van deze vergadering het herstel van de staat Israel zal zijn (Jesaja 66:7-8). De Bijbel zegt dat als eenmaal de Joden weer in hun land terug zijn het land zelf het wonder van ontginning zal ervaren. Jesaja 35. De woestijn zal bloeien en mensen zullen roepen: Dit verwoestte land is geworden als de Hof van Eden

Apocalyptiek is een verzamelnaam voor een omvangrijke serie werken die tussen de tweede eeuw v.Chr. en de tweede eeuw n.Chr. verschenen en die worden gekenmerkt door typische reflecties op het einde van de wereld en andere mysterieuze zaken. De term wordt gebruikt vanaf de tweede eeuw n.Chr., waarschijnlijk afgeleid van het openingswoord van de Openbaring van Johannes: Αποκάλυψις. Bijbel Statenvertaling Tekst. Startpagina: Startpagina Bijbel Pagina terug: Openbaring 2 1. Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt: 2 Openbaring aan Johannes, herziene versie. 1 Openbaring aan Johannes, oorspr. bron onbekend, bewerkt door L.Brinkman. 1 Openbaring aan Johannes Herziene versie juli 2003 Bijbelstudie over het gehele boek Openbaring voor Studiekringen of huissamenkomsten. Uitgave: Werkgroep Bijbel:Aktueel, Postbus 113, 9800 AC Zuidhorn De Bijbel waarschuwt: Want de wortel van alle kwaad is geldzucht (1 Timotheüs 6:10). Voorlopig dus is er geen voetbal meer, voor veel mensen een regelrecht ramp. Als je zo gehecht bent aan voetbal dat je geen wedstrijd meer kan missen, je zet er alles voor opzij tot en met je relatie en je wordt saggerijnig als je favoriete club heeft verloren

Engels, Bijbel, NKJV, Groot formaat, Paperback

openbaring - Vertaling Nederlands-Engels

Engels, Bijbel, NKJV, Gift & Award, Bruin

Ook voor Openbaring 9, hoewel dat menselijk gezien onvoorstelbaar lijkt! De engel van de afgrond Als de vijfde engel de bazuin gaat blazen, dan zal als een vallende ster uit de hemel een engel met de sleutel van de put van de afgrond op de aarde vallen. Dat deze engel uit de hemel zal vallen is niet zo vreemd Het getal van het Beest, ook wel het teken of symbool van het Beest, is een in Openbaring 13:17-18 genoemd getal dat op de Antichrist zou duiden. De Griekse aanduiding voor dit getal is ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ (zeshonderd zestig zes). In Openbaring wordt verteld dat Johannes in een visioen het Beest uit de zee en het Beest uit de aarde ziet 17-dec-2019 - Bekijk het bord openbaring van Margriet Wijland op Pinterest. Bekijk meer ideeën over bijbel, religie, geloof Openbaring 14 Vrees God en bewijs hem eer! Want het uur is gekomen waarop hij gaat rechtspreken. Buig u in aanbidding neer voor hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen gemaakt heeft! Openbaring 16 De tweede engel goot zijn schaal uit in de zee. Het water veranderde in bloed, in het bloed van een dode, en al wat in de zee leefde, stierf Openbaring 1) Apokalyps 2) Bekendmaking 3) Bijbelboek 4) Bijbelboek (n.t.) 5) Boek van het Nieuwe Testament 6) Eyeopener 7) Getuigenis 8) Gnosis 9) Godsspraak 10) Godsverschijning 11) Inzicht 12) Kennisgeving 13) Ontdekking 14) Onthulling 15) Ontsluiering 16) Opening 17) Revalatie 18) Revelatie 19) Theofanie 20) Uiteenzettin

Dit is een investering, want je koopt er een speciale Bijbel voor: de 'Bijbel in een jaar'. Het boek bevat de complete bijbel, maar dan opgedeeld in 365 gedeelten. Elke dag lees je een Psalm of spreuk, een gedeelte uit het Oude en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Er is een handige indeling en je kan gewoon het rooster volgen De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; 2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft (Openbaring 8:4) En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God. (Openbaring 8:5) En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving 1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God heeft en de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood

Video: Openbaring - Statenvertaling online - bijbel en kuns

Reflection for the 12th Sunday in Ordinary Time

In de Bijbel zijn niet alle engelen positief; er is ook sprake van engelen van onheil, de machten van dood en verderf (2 Koningen 19:35; 2 Samuël 24:16; Handelingen 12:23; Openbaring 8 en 9). Satan zelf is een gevallen engel (Johannes 8:44; Lukas 10:18). Eigenschappen. Engelen hebben geen eigen verhaal, maar zijn de spreekbuis van hun meester Openbaring 9, de vijfde plaag, de eerste wee. Dus leggen we Openbaring 9 ernaast. Opb.9:1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds

30. Openbaring 16:1-9 - de eerste vier schalen 02-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op donderdag 1 oktober 2020 te Rotterdam. In Openbaring 16 worden de zeven laatste rampen beschreven die (parallel aan de zeven bazuinen) de volkerenwereld zullen treffen Openbaring 10. 10:1. En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven [zijn] hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. 10:2 21. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 1 En Jes. 65:17. 66:22. 2 Petr. 3:13. ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.. 2 En ik, Johannes, zag Vers 10. Openb. 3:12. de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is De betreffende fragmenten worden vermeld met de bijbehorende verwijzingen naar de tekstnummers in het Boek Openbaring (dan wel Jesaja!) zoals dit in de Bijbel (NBV) is opgenomen. Deze opzet heb ik gekozen om u hiermee een beter zicht op het Boek Openbaring zoals dit nu in de Bijbel is opgenomen, te geven waardoor er een beter begrip van dit voor velen zo moeilijke boek kan ontstaan

Het geeft voldoening te kunnen melden dat de Statenvertaling luisterbijbel compleet is met het voltooien van het boek Ezechiël. Dit project zijn we gestart in april 2016, terwijl we geen idee hadden waar we aan begonnen, hoeveel tijd het zou nemen enz Openbaring 13:16 - Een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Verder liet het [beest] bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. (Openbaring 13:16) Over dit 'teken' bestaan allerlei opvattingen. Sommigen denken zelfs dat het gaat om het logo van de Europese. Een openbaring aan Johannes. 9 De vijfde engel blies op zijn trompet.+ Ik zag een ster die uit de hemel naar de aarde was gevallen, en hem werd de sleutel van de schacht* naar de afgrond+ gegeven. 2 Hij opende de schacht naar de afgrond, en er steeg rook op uit de schacht als de rook van een grote oven.De zon en ook de lucht werden verduisterd+ door de rook uit de schacht Bijbel Gerelateerd Kaarten (beta) Artikelen NBV 11 Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon Johannes. De openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; θεός δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ,WH Dio TILC Nv NM; θεός δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦNA NR CEI ND Riv; θεός, δεῖξαι τοῖς.

Openbaring 8:1-13 Een openbaring aan Johannes 8 Toen hij + het zevende zegel opende, + werd het stil in de hemel, ongeveer een half uur lang. 2 Ik zag de zeven engelen + die voor God staan, en er werden zeven trompetten aan hen gegeven Dit lam van God krijgt een zevenvoudige zegen: 'Het lam dat geslacht is, komt alle macht (1), rijkdom (2) en wijsheid (3) toe, en alle kracht (4), eer (5), lof (6) en dank (7)' (Openbaring 5:12). Veel van wat in de Bijbel zevenvoudig wordt voorgesteld is heilig en heeft een bijzondere betekenis En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft: 2:13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; [namelijk] daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont Openbaring Bijbel. 10 8 2. Vervoering Verdwenen. 7 7 1. Hoofd Persoon Kaars. 5 11 0. Wolken Zwarte Lucht. 6 8 2. Hoofd Persoon Wedstrijd. 13 7 2. Openbaren Identiteit. 10 10 2. Overstijgen Trance. 8 2 0. Openbaring Typhoon. 3 4 4. Kruis Hemelsblauwe Wolk. 8 7 1. Overstijgen Trance. 14 17 3. Geloof Overlevering. 7 1 0. Laodicea. 2 5 0. Himmel. Uitgebreide vertaling voor openbaring (Nederlands) in het Engels. openbaring: openbaring [de ~ (v)] zelfstandig naamwoor

 1. Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, welke resulteren in allerlei aantekeningen. Bijbelvers Literatuur Vertalingen. Openbaring 9. 9:1: En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde,.
 2. bijbels panorama 'en het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken die men (nog) niet ziet' hebr. 11:
 3. Openbaring 9. 9:1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds
 4. Openbaring 22:1-7 Wij zijn aangekomen bij het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22. Hierna is er niets dat God nog tegen ons te zeggen heeft m.b.t. Zijn heilsplan en wat onze respons daarop hoort te zijn. Wij zijn bevoorrecht om te weten hoe het afloopt!.
 5. Online-bijbel.nl biedt u de Bijbel compleet online aan. De Statenvertaling, psalmen, gezangen, catechismus en belijdenisgeschriften inclusief. We willen de Bijbel van kaft tot kaft digitaal beschikbaar stellen... voor uw gemak
 6. De Bijbel eindigt met het meest onbegrijpelijke boek van allemaal: Openbaring. We kunnen er eindeloos mee puzzelen of negeren het juist liever. Voor deze zomerserie verdiepen drie schrijvers zich erin. In deel 2: Theanne Boer kon jarenlang niets met het boek, omdat het verbonden was met de meest.
 7. De Bijbel, Openbaring 3 Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Vorige Hoofdstuk En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit,.

Openbaring 10 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

 1. Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels en het Duits. Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen). We wensen je Gods zegen bij het bestuderen van het Bijbel boek Openbaring
 2. De openbaring van de antichrist. Dit alles maakt voor de antichrist de weg vrij om te verschijnen en om af te komen van elke vorm van religie. Hij zal God helemaal weg doen. Hij zal tekenen en wonderen doen om aan de wereld te bewijzen dat de mensheid zelfvoorzienend is. (Openbaringen 13:13-14) De mensheid is klaar om zo'n persoon te omarmen
 3. 32. Openbaring 17:1-6 - het grote Babylon 04-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op donderdag 3 december 2020 in Rotterdam. In Openbaring 17 wordt de Babel of Babylon beschreven, de eerste stad waar deze aeon na de zondvloed mee aanving, maar ook het laatste bolwerk dat zal vallen
 4. We komen engelen vervolgens door de hele Bijbel heen tegen. De laatste vermelding staat in het boek Openbaring. Toen zei hij [de engel] tegen mij: 'Schrijf op: Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.' En hij vervolgde: 'Wat God hier zegt, is betrouwbaar' (Openbaring 19:9)
 5. de bijbel, dat heeft de mens zelf ontdekt. Dus niet alle wijsheid is uit god. of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen wat afwijkt van hetgeen wij u verkon- Zoekresultaten voor 'Voortdurende Openbaring. Het eindigde niet bij het Boek Openbaringen..' (Vragen en antwoorden)

Hoofdstuk 8 . En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een half uur. 2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven. 3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het. EasyEnglish is erg makkelijk te begrijpen. U zult het leuk vinden. Het is goed Engels, maar het is ook gemakkelijk Engels. Het gebruikt slechts 3 000 Engelse woorden. Ook de grammatica is makkelijk. U kunt het Christelijke boek dat de Bijbel heet, lezen. Wij hebben het in EasyEnglish vertaald. U kunt ook boeken over de Bijbel lezen in EasyEnglish De apostel Johannes was door Jezus vooral geliefd vanwege opofferende liefde en maagdelijke reinheid. Na zijn roeping nam de apostel geen afscheid van de Hee.. Vanaf Openbaring 6 begint in de Apocalyps de oordeelstijd. Die periode wordt in de Bijbel genoemd: 'de Dag des Heren', 'de Ure der verzoeking' en 'de toorn van God en het Lam'. Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. De Bijbel, Openbaring 14 Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Vorige Hoofdstuk En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde,.

januari | 2014 | bijbelenzoBijbelDe Bijbel - het verhaal van God en ons allemaal EBOOK

7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft. 8 En de stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat In de bijbel kom je slechts 2 keer het woordje parel tegen, namelijk in Matthëus 13: vers 45-46 en in Openbaring 21: vers 21. Dat is niet zo heel vaak, maar vooral de gelijkenis in Matthëus kan ons veel leren. Allereerst is het goed te beseffen hoe een parel ontstaat Antwoorden. Openbaring 21 (NBV) - EO.nl/Bijbel bijbel.eo.nl. Bijbel.De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen. Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online, ook tips en handvatten van de EO- en onze Jongerenredactie Beam om je daarbij op weg te helpen

 • Eurodal toonpark.
 • Waarom HACCP.
 • William Baldwin Friends.
 • Zelf labels ontwerpen.
 • Carlsberg brouwerij bezoeken.
 • VU inloggen.
 • Camera Samsung S8 megapixel.
 • Beschaving Engels.
 • Hoeveel Baileys in een glas.
 • Jeep Compass 2013.
 • Can Am Ryker topsnelheid.
 • Funda Holleweg Amerongen.
 • DC Marvel crossover movies.
 • AC/DC leden.
 • Riu Funana review.
 • Leeftijdsverschil Islam.
 • Overleden personen opsporen België.
 • HP ePrint werkt niet.
 • Tuning regels Duitsland.
 • Pisa schoenenkast zwart metaal.
 • Bleke oesterzwam.
 • Panlatten 22x50.
 • GrabIt Portable.
 • Arrangement Vlieland.
 • Google Assistant scherm.
 • Kinetisch zand samenstelling.
 • Screenshot Samsung S6.
 • Citizen dx8176 at.
 • Xzact inferno.
 • Antoinette Beumer films.
 • Wat gebeurt er bij een pneumothorax.
 • Vendula België.
 • Islam gedichten.
 • Basketbal net.
 • 2e kerstdag 2019 wat te doen.
 • Raamfolie privacy.
 • Yoga voor Kids VOOR HET slapen gaan.
 • Camera plural.
 • Cardanaandrijving motorfiets.
 • Tondeuse kapsel.
 • Kvp nederland.